Výstavba

Zřízení služebnosti inženýrské sítě

Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví obce.

Základní informace k životní situaci:

Služebnost inženýrské sítě zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat. Vlastník pozemku se zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě, a je-li to s ním předem projednáno, umožní oprávněné osobě vstup na pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba - budoucí oprávněný z věcného břemene.

Podmínky a postup řešení:

Žadatel podá žádost, ve které uvede požadované údaje. Uveden musí být především účel zřízení věcného břemene (druh inženýrské sítě - např. vodovodní/kanalizační/plynovodní přípojka, kabel NN, kabel VN, vedení elektronických komunikací), dále dotčené pozemky, délka inženýrské sítě v pozemcích města a identifikace žadatele. Přílohou musí být zákres inženýrské sítě do aktuální katastrální mapy.
Zřízení věcného břemene předloženo ke schválení Zastupitelstvu obce Dražice a následně bude připravena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě.
Na základě smlouvy o smlouvě budoucí je možné po získání všech ostatních potřebných povolení provést stavbu a následně po vybudování inženýrské sítě je nutno nechat vyhotovit geometrický plán zaměřující věcné břemeno vedení inženýrské sítě (nepostačuje pouhé geodetické zaměření!) a požádat o uzavření konečné smlouvy s vkladem do katastru nemovitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti v úředních hodinách v kanceláři OÚ.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněnou žádost s potřebnými přílohami. 

Výše poplatku a možnosti úhrady:

 

Formuláře

Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti zde.