Úřední deska

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Dražice. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Veřejná vyhláška - OOP

VV se týká likvidace kůrovcových souší a zalesnění holin v důsledku nahodilé těžby. Více v přílohách.


Oznámení termínů letního svozu

Od 4.5.2020 bude firma Rumpold svážet domovní odpad v letním režimu - každé úterý.


Mimořádné opatření

změna vymezení času v obchodech pro osoby starších 65 let věku, a to od 7 do 9 hodin.


Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje

k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví. Více v příloze.


Další opatření k nákaze koronavirem COVID-19

V příloze naleznete usnesení vlády týkající se pohybu na všech místech mimo bydliště a přítomnost osob v maloobchodních prodejnách potravin


Aktuální sdělení/opatření k nákaze koronavirem COVID-19

V přílohách naleznete informace od společnosti Comett plus týkající se mimořádných opatření u linkové autobusové dopravy a o zajištění školského zařízení, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví
a příslušníci ozbrojených sil. Týká se i dětí s trvalým pobytem mimo město Tábor.


Rozhodnutí krizového štábu obce Dražice

V příloze naleznete vydaná opatření krizového štábu obce Dražice k šíření nákazy koronavirem COVID-19.


Vyjádření ČEVAKu

V příloze se dozvíte, že dodávaná pitná voda je v pořádku a lze ji používat bez jakýchkoliv omezení a současně informace o omezení některých služeb.


Další opatření vlády ke COVID-2019

V přiložených Sbírkách zákonů naleznete usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření.


Opatření vlády ke COVID-2019

V příloze najdete opatření vlády, vztahující se ke stávajícímu vyhlášení nouzového stavu.


Mimořádné opatření

týkající se COVID-19.


Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TJ Dražice
Informace k dani z nemovitých věcí

Nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020 - více v příloze.


Veřejná vyhláška - OOP kůrovec

Bližší informace v přílohách.


Záměr pronájmu č. 4/2019
Veřejná vyhláška - OOP

Kalamitní poškození lesních porostů. Více informací v příloze.


Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - TJ Dražice
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Svazek obcí mikroregionu Táborsko
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Smlouva o poskytnutí dotace 2018 - TJ Dražice
Smlouva o poskytnutí dotace 2017 - TJ Dražice
Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Dražice na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a jí zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor. Jedná se o:
- rozpočet obce Dražice
- výkazy plnění rozpočtu obce Dražice
- rozpočtová opatření obce Dražice
- střednědobý výhled rozpočtu obce Dražice
- Závěrečný účet obce Dražice
- rozpočet ZŠ a MŠ Dražice
- střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dražice


Čevak

V příloze naleznete kontakty na provozovatele vodovodů a kanalizací v obci Dražice - ČEVAK a.s.


Úřední deska - archiv změn