Úřední deska

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Dražice. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Oznámení o vyložení návrhu změn map

bonitovaných půdně ekologických jednotek na parcelách KN č. 2110/3, 2123/1, 2123/2 v k.ú. Dražice u Tábora.


Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 15. srpna 2022

Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční 15. srpna 2022 od 09.00, podrobnosti v příloze.


Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu

na místní komunikaci u domu seniorů. Bližší informace naleznete v přílohách.


Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Dražice u Tábora

V příloze naleznete oznámení Krajského pozemkového úřadu o zahájení aktualizace BPEJ na parcelách KN č. 2110/3, 2123/1 a 2123/2 v k.ú. Dražice u Tábora.


Záměr směny č. 1/2022
Plánované střelby srpen 2022

V příloze naleznete termíny plánovaných střeleb v srpnu 2022 na střelnici v Dražicích.


Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR - podrobné informace k volbám

Podrobnosti v příloze


Obdržené dotace od Jihočeského kraje v roce 2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2022 - TJ Dražice
AP PZKO - časový plán

V příloze naleznete časový plán provádění opatření vedoucích ke zlepšení ovzduší v naší obci.


Nařízení Státní veterinární správy

V příloze naleznete mimořádná veterinární opatření pro drobnochovatele drůbeže v naší obci.


Opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020 a 27.7.2020. Více informací naleznete v příloze.


Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - TJ Dražice
DRIVE IN COVID-19 Tábor

Od pondělí 9. listopadu bude na parkovišti před Stop Shop Tábor zřízeno odběrové místo, kam můžete přijet vozem na odběr.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje OOP ze dne 2.4.2020, kdy došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů. Více v příloze.


Veřejná vyhláška - OOP

VV se týká likvidace kůrovcových souší a zalesnění holin v důsledku nahodilé těžby. Více v přílohách.


Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TJ Dražice
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec

Bližší informace v přílohách.


Veřejná vyhláška - OOP

Kalamitní poškození lesních porostů. Více informací v příloze.


Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Dražice na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a jí zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor. Jedná se o:
- rozpočet obce Dražice
- výkazy plnění rozpočtu obce Dražice
- rozpočtová opatření obce Dražice
- střednědobý výhled rozpočtu obce Dražice
- Závěrečný účet obce Dražice
- rozpočet ZŠ a MŠ Dražice
- střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dražice


Čevak

V příloze naleznete kontakty na provozovatele vodovodů a kanalizací v obci Dražice - ČEVAK a.s.


Úřední deska - archiv změn