Úřední deska

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Dražice. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Oznámení - Zahájení společného územního a stavebního řízení

Vrtaná studna, vodovod a připojení NN na pozemku parc.č. 1750/37 k.ú. Dražice u Tábora. Bližší informace v přílohách.


Volby do zastupitelstev krajů 2.-3.10.2020 - informace

Naleznete zde podrobnější informace k volbám do zastupitelstev krajů pro voliče, politické strany i členy volební komise.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje OOP ze dne 2.4.2020, kdy došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů. Více v příloze.


Prodej lesních a nelesních pozemků v k.ú. Dražice u Tábora

V příloze se dozvíte bližší podmínky výběrového řízení na prodej lesních a nelesních pozemků v k.ú. Dražice u Tábora. Prodávající - Vojenské lesy a statky ČR, s.p.


Oznámení o odstávce pitné vody

V příloze naleznete podrobnosti ke krátkodobým odstávkám pitné vody z důvodu oprav vodovodní sítě od 23.7. do 28.8.2020.


Upřesnění střeleb červenec a srpen 2020

V příloze naleznete termíny plánovaných střeleb o prázdninách 2020.


Dražební vyhláška

proti povinné Janě Koleničkové - dne 16.9.2020 v 9:30 v sídle Exekutorského úřadu Písek. Více informací v příloze.


Vyhlášení zvýšeného nebezpeční vzniku požárů

Do odvolání platí zákaz spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení a rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně dle článku 3 nařízení kraje č. 2/2016. Více v příloze.


Veřejná vyhláška - OOP

VV se týká likvidace kůrovcových souší a zalesnění holin v důsledku nahodilé těžby. Více v přílohách.


Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TJ Dražice
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec

Bližší informace v přílohách.


Veřejná vyhláška - OOP

Kalamitní poškození lesních porostů. Více informací v příloze.


Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - TJ Dražice
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Svazek obcí mikroregionu Táborsko
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Smlouva o poskytnutí dotace 2018 - TJ Dražice
Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Dražice na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a jí zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor. Jedná se o:
- rozpočet obce Dražice
- výkazy plnění rozpočtu obce Dražice
- rozpočtová opatření obce Dražice
- střednědobý výhled rozpočtu obce Dražice
- Závěrečný účet obce Dražice
- rozpočet ZŠ a MŠ Dražice
- střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dražice


Čevak

V příloze naleznete kontakty na provozovatele vodovodů a kanalizací v obci Dražice - ČEVAK a.s.


Úřední deska - archiv změn