Sportovní areál

Sportovní areál

Citace z kroniky ze zápisu z roku 1943:
     Mládež v Dražicích jevila vždycky veliký zájem o sport. Hrálo se na návsi, na lukách, v zimě na ledě na rybníce. Bylo třeba zříditi vhodné hřiště. Proto se mládež starala především o založení Sportovního klubu, který by měl již lepší možnost postarati se o zřízení hřiště….
     …. Za hřiště Sportovního klubu byly vyhlédnuty nejprve louky p. Novotného a p. Pařízka v Raští. Úprava těchto pozemků za hřiště by však byly velmi namáhavá a proto od uskutečnění tohoto projektu bylo upuštěno.
     Sportovní klub jednal pak o pronajmutí pozemků p. Antonína Chvála, rolníka v Dražicích čp. 37. P. Chvál pronajal klubu pozemek, ležící východně od obce u státní silnice vedle domku čp. 135, za roční nájemné 5.000 K. Pozemky pana Františka Dvořáka čp. 107 a Václava Pařízka čp. 44, které leží mezi Chválovými poli, byly vyměněny za zbytky Chválova pole za hřištěm. Tak byl získán vhodný pozemek na zřízení hřiště. Členové klubu se ujali práce a za pomoci obce, která darovala potřebné plaňky a rygle a za přispění pana Miloslava Samce a Jana Drdy, kteří pomohli s traktory urovnati pozemek a přivézti potřebný materiál, upravili a oplotili hřiště. Celková plocha hřiště měří 65 x 116 m….
 
     V roce 1954 bylo původní hřiště předáno zemědělskému družstvu na vybudování potřebných objektů a započalo se s budováním nového hřiště za pozemku za vsí směrem k Táboru.
     Počátkem roku 1968 se zrušilo i toto hřiště a začal se budovat nový sportovní areál na pozemku, který byl odkoupen od Jana Drdy. Na „rozbahněné louce“ sportovci vybudovali klubovnu, šatny a fotbalové hřiště. První fotbalový zápas na novém hřišti se uskutečnil již příští rok na podzim. V únoru roku 1970 byl slavnostně zahájen provoz klubovny a šaten. Dále zde bylo vybudováno přírodní kluziště. Protože počasí přírodnímu ledu nepřálo a hokej se přestěhoval na zimní stadion v Táboře, vznikly místo něj kurty na tenis a odbíjenou.
     V dalších letech se ve výstavbě sportovního areálu pokračovalo. V 70. letech 20. století zde bylo dále vybudováno sociální zázemí, garáž na autobus, taneční parket, zastřešená tribuna a osvětlení.
     V 80. letech 20. století se zde vybudovalo hřiště na odbíjenou, kurt na tenis, odlehčovací hřiště na kopanou, garáž a skladovací prostory. Vnitřní plocha areálu a parkoviště před ním se vyasfaltovala, celý areál se oplotil a osázel topoly.
     V 90. letech 20. století proběhla rekonstrukce fotbalového hřiště, travnatého povrchu pro minifotbal, asfaltového a antukového kurtu. Nově se zde vybudoval také dětský koutek s houpačkami, pískovištěm a koši na volejbal. V roce 1996 se stala podle zákona majitelem areálu obec, ale správu areálu nadále zajišťovala dražická tělovýchovná jednota.
     V novém tisíciletí se také budovalo. V roce 2003 byly přistaveny šatny, na které obec obdržela dotaci ve výši 200.000 Kč, později se pořídil venkovní stůl na ping pong, hřiště na petangue a antukový kurt. Po bouřlivých diskusích, kdo má být správcem areálu a kdo bude zodpovědný za provoz a údržbu, přešel od 1. dubna 2004 sportovní areál pod správu obce. Od dubna 2005 je v provozu restaurační zařízení Restaurace „Na Hřišti“.
 
    Dražický sportovní areál je hojně využíván k závodním i rekreačním sportům. Kromě sportování je také místem setkávání, kdy se zde konají nejrůznější společenské akce – dětský den a jiné dětské akce, taneční večery…
     Obec si je významu tohoto zařízení vědoma, a proto se snaží zajistit všem, kdo mají zájem o pohyb, dobré sportovní zázemí. V posledních letech pořídila ze svých či dotačních prostředků:
2010 – nové herní prvky pro děti (dotace)
2013 – asfaltové hřiště nahradilo hřiště s multifunkčním povrchem (dotace)
2013 – 2014 – nová fasáda budov ve sportovním areálu
2014 – pořízení automatické závlahy fotbalového hřiště
2014 – venkovní fitness prvky (dotace)
2018 – nové střídačky, branky
2019 – oprava šaten a zázemí - nové podlahy, elektroinstalace, svítidla, výmalba, dveře... (dotace)
2020 – oprava opěrné zdi u kurtů a tribuny (dotace)
2021 – nová světelná tabule, brány (dotace)
2021 – vybudování workoutového hřiště (dotace)
2022 – rekonstrukce občerstvovacího zařízení - Hospůdky Na hřišti
2022 – oprava plotu, parketu a nátěrů 
 
tenkrát
Šatny Tribuna
dnes
Rozhodčí areál TJ areál TJ kurty multifunkční hřiště fotbalové hřiště fotbalové hřiště tribuna