Bezpečnost

Bezpečnost

Vážení spoluobčané,

víte jak se správně zachovat v případě vzniku povodně, vichřice či jiné živelní pohromy, při rozsáhlém požáru, hromadné dopravní havárii, výbuchu či destrukci, úniku nebezpečné látky, sesuvu půdy či lavině, při nálezu podezřelého předmětu, hrozbě teroristickým útokem nebo v jiných nebezpečných situacích, které mohou ohrozit vaše zdraví, život či majetek?

Při vzniku jakékoliv mimořádné události zachovejte klid a rozvahu, při reakci na ní postupujte podle následujících zásad:

1. Jste-li svědkem nehody, havárie či jiné události ohrožující zdraví a životy lidí, oznamte tuto neprodleně na linku tísňového volání „112“ nebo přímo na příslušnou záchrannou složku „150“, „155“ či „158“:

  • co, kdy a kde se přesně stalo, kdo a odkud volá, jaké jsou zjištěné následky.


2. Uslyšíte-li varovný tón sirény, ihned se ukryjte v uzavřené budově mimo vnější prostředí a zajistěte si poslech rozhlasu nebo televize či jiného místního informačního prostředku, ze kterého se dozvíte důvod varování a způsob správného chování v dané situaci:

  • kolísavý tón sirény v trvání 140 vteřin, zpravidla 3 - krát opakovaný v krátkých časových intervalech oznamuje „VŠEOBECNOU VÝSTRAHU“, následně je vysílána tísňová informace v hromadných nebo místních informačních prostředcích.


3. Neznáte-li konkrétní situaci a způsob správné reakce na ní, neopouštějte zaujatý úkryt a snažte se zdokonalit ochranné vlastnosti místa, ve kterém se zdržujete:

  • uzavřete a utěsněte okna, dveře a jiné větrání či klimatizaci, při delším ukrytí si zajistěte zásobu jídla a pití, hygienické podmínky pro přežití.


4. Můžete-li, okamžitě opusťte nebezpečné místo, například při požáru, výbuchu, sesuvu nebo povodni, nezdržujte se v ohroženém prostoru. V náhradním místě ubytování Vám bude poskytnuto stravování a dalších potřeby nouzového přežití.

Bude-li vyhlášena následná evakuace většího územního celku po předchozím ukrytí, řiďte se pokyny představitelů obce a opusťte stanovený prostor v čase, způsobem a po trasách, které Vám budou určeny:

  • předem si připravte evakuační zavazadlo, případně vlastní dopravní prostředek, zabezpečte a označte své obydlí před jeho opuštěním, hospodářské zvířectvo zásobte krmivem a vodou alespoň na 3 dny.


5. Jste-li Vy nebo někdo z vašich blízkých zraněn, poskytněte si ihned navzájem první pomoc svépomocí a vzájemnou pomocí. Tuto poskytněte i jiným osobám v tísni, zejména osamoceným dětem, starým a nemocným spoluobčanům:

  • vždy postupujte s ohledem na zachování vlastní bezpečnosti, zdravotnickou pomoc volejte v případě nutnosti.Správné, promyšlené a rozhodné chování od prvopočátku vzniku mimořádné události účinným způsobem snižuje jak její rozsah, tak i následky.

K tomu je třeba dbát pokynů velitele zásahu nebo představitelů krizového štábu obce s rozšířenou působností či kraje, a případně se řídit instrukcemi, zveřejňovanými cestou hromadných informačních prostředků.

Podrobnější informace o způsobu chování při jednotlivých typech mimořádných událostí můžete získat na internetových stránkách HZS Jihočeského kraje 
http://www.hzscb.cz/ nebo https://www.ochranaobyvatel.cz/.

 

Pokračujte výběrem menu v levém sloupci.