Veřejná hřiště

Veřejná dětská hřiště

Obec vybudovala a spravuje na svém území tři dětská hřiště, která jsou volně přístupná a jsou určena pro děti od 3 do 10 let.

mapa s umístěním veřejných dětských hřišť

 1. Herní prvky ve sportovním areálu
 2. Herní prvky v parku u čp. 55
 3. Herní prvky u pergoly kulturního domu

 

 


Návštěvní řád veřejného dětského hřiště

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ. KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK VEŘEJNÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ JE POVINNEN SEZNÁMIT SE S PROVOZNÍM ŘÁDEM A BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽOVAT

PROVOZNÍ POKYNY.

 

 

Veřejné dětské hřiště je určeno dětem ve věku od 3 do 10 let. Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby a jejich vstup na herní prvky je povolen pouze při zabezpečení trvalého dozoru dospělé odpovědné osoby. Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky.

Odpovědná dospělá osoba je povinna před tím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky hřiště, tyto překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku (zda není zařízení poškozené, namrzlé, mokré či vlhké, nebo nehrozí vlivem vysokých letních teplot popálení při doteku apod.). V případě zjištění, že je stavem zařízení hřiště ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí odpovědná dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.

 

Jakékoliv poškození zařízení hřiště nebo úrazy vzniklé v jeho prostorách je nutné nahlásit okamžitě v kanceláři Obce Dražice (tel. 381 239 680, 724 190 331, 724 900 531).

 

 

Na dětských hřištích a pískovištích je zakázáno:

 • vjezd motorovým i jiným vozidlům (výjimku tvoří vozidla určená pro údržbu),
 • vstupovat se psy a jinými zvířaty,
 • rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm,
 • znečišťovat prostor dětských hřišť a pískovišť odpadky, sprejerskými nápisy,
 • kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat jakékoli jiné omamné látky,
 • poškozovat vybavení a veřejnou zeleň (stromy, keře, trávníky…),
 • používat herní zařízení k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterým jsou určena,
 • jezdit na kole, stanovat, nocovat,
 • užívat herní zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li na zařízení závada viditelně označena,
 • běhat a šplhat po skluzavkách v opačném směru.

 

Návštěvník je povinen:

 • respektovat návštěvní řád a pokyny správce,
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe,
 • dodržovat čistotu a pořádek.

 

Porušení tohoto návštěvního řádu může být postihováno pokutou podle obecných předpisů.

 

Zařízení hřiště je certifikováno podle ČSN EN 1176, ČSN EN 1177.

 

Správce hřiště / Provozovatel:

Obec Dražice, 391 31  Dražice čp. 166, tel. +420 724 190 331, e-mail: info@obecdrazice.cz

 

Důležitá telefonní čísla

Důležitá telefonní čísla

IZS

HASIČI

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

POLICIE ČR

112

150

155

158

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
provozni-rad-verejna-hriste-.pdf 321.7 Kb

Provozní řád venkovní posilovny ve sportovním areálu

PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍ POSILOVNY

 

PROVOZNÍ ŘÁD SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ.
KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK VENKOVNÍ POSILOVNY JE POVINNEN SEZNÁMIT SE S PROVOZNÍM ŘÁDEM
A BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽOVAT PROVOZNÍ POKYNY.

 

 

Článek 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Stacionární tréninková zařízení (dále jen STZ) nebo také venkovní cvičetní/posilovací/rehabilitační/fitness stroje/workoutové sestavy jsou určeny k pohybu, cvičení, rehabilitaci, sportovní a zábavní hře pro uživatele starší 14 let a výšky minimálně 140 cm. Nosnost a možné zatížení jednotlivých STZ je maximálně do hmotnosti uživatele 120 kg.
 2. Zařízení STZ smí užívat pouze osoby s příznivým zdravotním stavem bez zdravotních komplikací či onemocnění. Před použitím STZ se ujistěte o vlastním zdravotním stavu.

 

Článek 2

POUŽÍVÁNÍ STZ

 1. STZ lze dle specifické konstrukce používat pouze za použití váhy vlastního těla.
 2. Všichni uživatelé jsou před užíváním STZ povinni podrobně se seznámit s návodem na použití a jsou povinni tento návod dodržovat s ohledem na momentální fyzickou kondici a zdravotní stav.
 3. Podrobný návod na použití včetně funkcí jednotlivých STZ je uveden na informačních etiketách, které jsou součástí každého STZ.

 

Článek 3

POUŽÍVÁNÍ STZ JE ZAKÁZÁNO

 1. Osobami mladších 14 let nebo pro osoby, kterým zdravotní stav nebo onemocnění neumožňují zařízení užívat bez rizika zhoršení jejich stavu nebo bez rizika úrazu.
 2. Jinak než je uvedeno v návodu na užití.
 3. Za nepříznivých povětrnostních a klimatických podmínek (déšť, silný vítr, bouřka, kroupy, mráz, námraza, sníh, mlha, apod.).
 4. Mimo dobu a v rozporu se stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce.
 5. V případě podezření na závadu/poškození nebo silné opotřebení.
 6. Osobami pod vlivem návykových látek.

 

Článek 4

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 1. Ve všech prostorách posilovny je výslovně zakázáno, kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i jakýmikoliv předměty, které by ohrožovaly bezpečnost návštěvníků.
 2. Venčení psů a jiných zvířat v prostoru venkovní posilovny je zakázáno.
 3. Při současném užití strojů několika návštěvníky je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní účastníky. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se v prostoru posilovny tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním.
 4. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobeném nedodržováním provozního řádu a návodu na používání.
 5. Uživatel je povinen při zjištění jakéhokoli poškození STZ nebo jeho části nahlásit tyto skutečnosti provozovateli, který provede kontrolu funkčnosti a zajistí případné odstranění závady.

 

Článek 5

VŠEOBECNÉ POKYNY

 1. Porušení tohoto provozního řádu se postihuje dle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení. Pokud se setkáte s porušením tohoto provozního řádu, oznamte prosím tuto skutečnost neprodleně Policii ČR nebo provozovateli.
 2. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky venkovní posilovny.

 

Provozovatel:          Obec Dražice, tel.  +420 724 190 331, e-mail: info@obecdrazice.cz

 

Dodavatel:   COLMEX s.r.o., tel. +420 773 666 066, e-mail: info@colmex.cz

 

Důležitá telefonní čísla

IZS

HASIČI

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

POLICIE ČR

112

150

155

158

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
provozni-rad-venkovni-posilovny.pdf 237.2 Kb