Informace o doručování písemností občanům s trvalý

Doručování občanům s trvalým pobytem na ohlašovně

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Dražice, byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu.
Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny.
Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově obecního úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.
Podatelna Obecního úřadu Dražice není oprávněna přebírat soukromou korespondenci fyzických osob uchovávat je a předávat, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení. Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na obec Dražice, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.
Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu. Takové ustanovení neobsahuje ani zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, který neukládá ani vlastníku objektu ani ohlašovně v tomto smyslu žádné povinnosti, proto z tohoto důvodu nemá ohlašovna povinnost převzít poštovní zásilky určené tomuto občanovi.
Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s. p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou.

Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o msítu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, Obecní úřad Dražice, Dražice č.p. 166,  391 31  Dražice, aby si doručování svých zásilek vyřešili přímo s Českou poštou, s.p., případně s odesílateli.

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny OÚ Dražice, Dražice č.p. 166, 391 31  Dražice, o uložení zásilky:

  • Doručovatel písemnosti zanechá na podatelně Obecního úřadu Dražice výzvu k převzetí zásilky a poučení. Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s. p.,v Dražice č.p. 166, kontaktní telefon (+420) 954 239 131. Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech v pondělí až pátek od 7:30 – 9:00, 14:00 – 16:30.
  • Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
  • Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.
  • Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu na adrese ohlašovny OÚ Dražice, Dražice č.p. 166, 391 31  Dražice, má možnost:

  • * na ohlašovně pobytu na Obecním úřadě Dražice nahlásit tzv. "doručovací adresu" =  údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“ písemnosti,
  • * správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu,
  • * zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
  • * zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba),
  • * zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (placená služba),
  • * požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba).

Ostatně tyto možnosti pro doručování písemností mohou využít všichni obyvatelé.