O obci

Současnost

Poloha obce: GPS - 49 25 45.299N, 14 35 23.814E /90210/

Obec Dražice leží v Jižních Čechách cca 7 km západně od města Tábora. Obec protíná silnice 1. třídy – 1/19, hlavní tah Tábor – Plzeň.
Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou čtyř dopravců, z nichž nejvýznamněji Comett Plus, spol s.r.o. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. 2 km od obce Dražice je železniční zastávka Balkova Lhota.  
 
mapa obce Dražice
 
Obec Dražice patří k obcím střední velikosti poskytující svým obyvatelům základní zázemí. Nachází se zde mateřská a základní škola, která poskytuje základní vzdělání žáků 1. stupně (1. až 5. třída). Dominantou obce je kulturní dům, v jehož prostorách se nachází sál pro kulturní akce, restaurace, obchod s potravinami a smíšeným zbožím, pekárna s cukrárnou, kadeřnictví a knihovna. Od roku 2012 se v přístavbě kulturního domu nachází sídlo obce. V těsné blízkosti se nachází pobočka České pošty. V obci působí několik firem a živnostníků, které poskytují nejrůznější služby.
V roce 2004 byla obec plynofikována, samozřejmostí je vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, telekomunikační vedení a plná elektrifikace včetně veřejného osvětlení.
 
Přírodní poměry
Obec Dražice leží v okrese Tábor v Jihočeském kraji 7km západně od Tábora, 67km severně od Českých Budějovic a 90 km jižně od Prahy. Katastr obce Dražice má celkovou rozlohu 12,98 km2 (1298 ha), z toho zaujímá orná půda 3,98 km2, zahrady 0,3 km2, trvalé travní porosty 1,28 km2, lesní půda 5,7 km2, vodní plocha 0,22 km2, zastavěn plochy 0,15 km2 a ostatní plochy 1,35 km2.
 
Podnebí
Podnebí Dražic je přechodného středoevropského typu, kde se střídavě uplatňují vlivy oceánu na západě a vlivy kontinentálního podnebí z východu, takže počasí má značně proměnlivý průběh. Podle klimatické klasifikace ČR patří toto území do mírně vlhké a teplé oblasti. Průměrné roční teploty zde dosahují 8oC, průměrná červencová teplota je 16oC, průměrné lednové teploty se pohybují kolem -4oC.
 
Geologická stavba, vodstvo
Krajina má ráz pahorkatý. Z geologického hlediska je území součástí celku Táborské pahorkatiny, podcelku Soběslavská pahorkatina. Základní horninou je rula. Hornina je to vrstvená, drobnozrnná obsahující živec, křemen a slídu. Čím více živce, tím je půda úrodnější. Nadmořská výška kolísá od 445 m n/m u řeky po 493 m n/m "Na Dílech". Směrem k severu výška přibývá (vrch Smrčí u Hůrky 645 m n/m, sv. Máří Magdaléna u Jistebnice 636 m n/m). Z jihu je krajinný prostor uzavřen údolím řeky Lužnice (jméno získala pro četnost luhů na svém horním toku) lemovaným stráněmi vysokými 50-70m. Skály stojí často u samého koryta řeky a svírají vodní tok.
Přítoky v našem okolí na pravém břehu:
Raštský potok – pramení mezi osadou Paseka a obcí Radkov a ústí nad Matoušovským mlýnem
Vlásenický potok – pramení u obce Podol na Jistebnicku a ústí asi 1km pod Matoušovským mlýnem u tzv. Jelení skály
Pilský potok – pramení jižně od osady Padařov a ústí u bývalého Vaňkova mlýna (Brod)
Z levého břehu se naproti Matoušovskému mlýnu do Lužnice vlévá Slapský potok pramenící ve Slapech.
Obec je spolumajitelem rybníka "Na Suchých". Jméno získal podle lokality, kde se nachází. Od roku 2008 je na něm provozován sportovní rybolov.
 
Obyvatelstvo
Celkový počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.2022 je 842 (včetně 17 cizinců).
Z hlediska věkové skladby, vzdělání a ekonomické aktivity nevykazuje obec výrazné diference vůči českému průměru.
 
Dle sčítání lidu a domů v roce 2011 žilo v Dražicích 798 obyvatel, z toho 405 žen a 393 mužů. Celkem 579 obyvatel se hlásilo k české národnosti, 5 ke slovenské, 3 k ukrajinské a 209 neuvedeno. Dle sčítání je v Dražicích celkem 238 domů, z toho 228 rodinných a 8 bytových. Celkem 201 domů je obydlených, z 37 neobydlených domů je 27 využívaných k rekreaci.
 
   Vývoj počtu obyvatel a domů
Vývoj počtu obyvatel a domů
Sčítání v roce
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011
 Počet obyvatel
694
854
932
869
772
755
724
561
514
474
501
570
678
798
 Počet domů
84
111
118
127
130
130
135
172
127
124
142
194
227
238