Povinné informace

1) Oficiální název

Obec Dražice


2) Důvod a způsob založení

Obec Dražice  jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čĺ. 99 tohto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem je při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.

Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.

Přezkum hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad nebo auditor (auditorská společnost).


3) Organizační struktura

Starosta obce
Místostarosta obce
Zastupitelstvo obce - 9 členů
 
Zastupitelstvo obce zřídilo následující výbory:
 - Finanční výbor - 3 členové
 - Kontrolní výbor - 3 členové
 - Stavební výbor - 3 členové
 - Sportovní výbor - 3 členové
 - Školský výbor - 3 členové
 - Kulturní výbor - 3 členové
 - Sociální výbor - 5 členů
 - Dopravní výbor - 3 členové
 - Výbor životního prostředí - 3 členové
 
Příspěvkové a jiné organizace, které jsou zřízeny obcí a navázány na její rozpočet:
 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dražice
 

4) Kontaktní spojení

Obec Dražice

Dražice 166

39131  Dražice

Telefon: 381239680
Fax:

E-mail: urad@obecdrazice.cz
Www: www.obecdrazice.cz
ID DS: sg3bs2i
E-podatelna: podrobnosti o e-podatelně

Další kontaktní údaje


5) Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 2329301/0100
Banka:  Komerční banka
 


6) IČ

Identifikační číslo organizace (IČ): 00252239


7) DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00252239


8) Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

   * Územní plán obce

   * Obecně závazné vyhlášky

   * Místní program obnovy venkova

 

8.2. Rozpočet

   * zeřejnění schváleného rozpočtu obce

   * zveřejnění rozpočtových opatření obce

   * zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce

   * zveřejnění výkazu plnění rozpočtu obce

   * zveřejnění závěrečného účtu obce

   * zveřejnění rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Dražice, okr. Tábor

   * zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Dražice, okr. Tábor

 


9) Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce.

 


10) Příjem žádostí a dalších podání

 • Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
 • Písemné podněty je potřeba adresovat na adresu obecního úřadu.
 • Elektronické podněty je potřeba adresovat na elektronickou podatelnu obce nebo do datové schránky obce.

Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

Kontakty na úřad včetně úředních hodin.


11) Opravné prostředky

Odvolání:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

 • proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal - srov. § 81 a násl. správního řádu

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:

 • proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno - srov. § 109 a násl. daňového řádu

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (obce), která napadené rozhodnutí vydala - srov. § 16 a násl. SvInf

Stížnost:

 • proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu (obce), která žádost nevyřídila, ačkoliv měla - srov. § 16a SvInf

 


12) Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde. Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

 


13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu , osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce .


14) Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,
 • zákon č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2004 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

 

Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde , nebo jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 


15) Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Dražice je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.
Rozhodnutí starosty obce Dražice - Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím na rok 2020
 
            V souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, vydávám tento
 
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
 1. Pořizování listiny kopírováním:
formát A4 jednostranně černobíle 2,- Kč, oboustranně černobíle 3,- Kč
formát A3 jednostranně černobíle 3,- Kč, oboustranně černobíle 4,- Kč
formát A4 jednostranně barevně 12,- Kč, oboustranně barevně 20,- Kč
 
 1. Pořízení listiny tiskem:
formát A4 jednostranně černobíle 2,- Kč, oboustranně černobíle 3,- Kč
formát A3 jednostranně černobíle 3,- Kč, oboustranně černobíle 4,- Kč
formát A4 jednostranně barevně 12,- Kč, oboustranně barevně 20,- Kč
 
 1. Náklady na poštovní služby při odesílání 50 a více listů – dle platného ceníku České pošty s.p.
 
 1. Poskytnutí informace na disketě či CD                      10,- Kč za disketu či CD.
 
 1. Hodinová sazba na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací     300,- Kč.
 
Toto rozhodnutí lze podpůrně použít při stanovení náhrad nákladů spojených s poskytováním listin, příp. technických nosičů dat při ostatních správních činnostech, zajišťovaných obcí Dražice.
 
Toto rozhodnutí je platné a účinné od 1.1.2021
 
 
Dražice 27.12.2020                               Lubomír Smažík, starosta obce Dražice
 

16) Licenční smlouvy:

Výhradní licence nebyly poskytnuty.


17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci .


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: Milada Vopálková
Telefon: 607513620
E-mail: milada.vopalkova@sms-sluzby.cz