Školka

Historie školky

foto nové školky     O prázdninách roku 1945 byl ve škole zřízen žňový útulek pro děti do šesti let. O tři roky později byla pro provoz žňového útulku upravena a zřízena místnost v přízemí školní budovy. Tehdy jej navštěvovalo 18 dětí.
     Z původního záměru postavit jednotřídní mateřskou školu sešlo. Zvýšená populace si vyžádala změnu projektu a v roce 1982 začala výstavba dvoutřídní mateřské školy pro 60 dětí. Zemědělský útulek se přestěhoval do třídy, která sloužila jako tělocvična a jeho původní prostory byly přeměněny na školní kuchyni a jídelnu. Provoz zůstal polodenní, což zaměstnaným matkám nevyhovovalo. Od 1. září 1981 se provozní doba prodloužila od 7:00 do 15:30, další rok do 16:00 hodin.
     Dne 25. února 1985 byla otevřena nová závodní mateřská škola, kterou provozovalo JZD Dražice. Nová školka měla hodnotu necelé dva miliony korun. Stavba byla z velké části postavena brigádnicky. MŠ řídila paní Jarmila Novotná z Dražic. Zapsáno bylo 26 dětí, průměrná docházka 21.
     Ve školním roce 1991/92 se stala zřizovatelem MŠ obec. Závodní mateřská škola změnila název pouze na mateřskou školu a z dvoutřídní se stala jednotřídní. Došlo i k personálním změnám. Ředitelka paní Jarmila Novotná odešla do důchodu a místo ní nastoupila paní Věra Packová, která vede mateřskou školu dosud. Pro onen školní rok bylo zapsáno 25 dětí. Polovina mateřské školy byla uvolněna pro žáky školní družiny a cvičebnu, kterou podle potřeby využívaly i děti z MŠ.foto nové školky
     V příštím školním roce se zvýšil zájem o umístění dětí do MŠ, a proto byl od 1. ledna 1993 provoz rozšířen o půldenní třídu se 14 dětmi. Děti z MŠ pobývaly v prostorách družiny dopoledne a odpoledne se spojily do jedné třídy.
      Dne 1. ledna 2003 vstoupila Mateřská škola Dražice do právního subjektu se Základní školou Dražice s jedním ředitelem Mgr. Miroslavem Martínkem. Nový oficiální název je Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor.
     V posledních letech bylo nejvýznamněji investováno do zateplení části budovy školky, pořízení nového zařízení a vybavení a dále...
 
2011   - nové hřiště za budovou MŠ
2012   - výměna oken a dveří
2014   - vybudování nástavby MŠ (kapacita školky 72 dětí)
 
foto nástavby školky foto nástavby školky foto hřiště MŠ foto zahrady MŠ
2015   - otevření nové třídy v nástavbě MŠ
           - dovybavení zahrady mateřské školy herními prvky
2016   - dokončení zateplení budovy MŠ
2018   - nová střecha na pravé půlce MŠ, vybudování propojovacího krčku s tělocvičnou
           - nová fasáda na budově
foto školky s novou fasádou foto školky s novou fasádou foto dětské herní prvky foto školky zdáli
2019   - úprava podkroví v pravé části školky
           - výměna osvětlení a topení ve třídách
2020   - úprava podkroví v pravé části školky (zázemí tělocvičny)
2021   - vybudování nové venkovní učebny
 
 

Dotační program logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2016

V rámci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2016“ podala naše mateřská škola úspěšně projekt s názvem Chci se učit, chci si hrát ve školce, kde to mám rád. Prevenci je třeba chápat nejenom jako rozvoj řečových dovedností, ale jako rozvoj celé osobnosti dítěte. Logopedická prevence nenahrazuje logopedickou péči poskytovanou klinickým logopedem.

Škola získala od MŠMT dotaci ve výši 30.000,- Kč , za kterou budou pořízeny prostředky moderní informační technologie a to zejména dataprojektor a notebook, které nám spolu s výukovými programy zkvalitní péči o rozvoj řečových schopností a dovedností. Naším úkolem je posilovat rozvíjení obsahové stránky řeči , artikulaci , koordinaci hrubé a jemné motoriky a zamezit mnohdy zbytečným odkladům školní docházky. Proto bychom chtěli vyjít vstříc i rodičům našich dětí a nabídnout jim pomoc při řešení této problematiky. Jsme připraveni  poskytnout jim ukázkovou hodinu logopedické prevence a poradit, popř. nasměrovat ke speciálnímu pedagogovi v oblasti logopedie.

 


Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2015

„Ohebným jazýčkem ke správným komunikačním dovednostem“

     V rámci rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2015 jsme se úspěšně zapojili do projektu „Ohebným jazýčkem ke správným komunikačním dovednostem.“ V rámci tohoto projektu jsme získali od MŠMT dotaci ve výši 36000,- Kč a zakoupili tak moderní logopedické pomůcky na podporu dechových a artikulačních cvičení, hrubé a jemné motoriky, sluchového a zrakového vnímání a vytvořili jsme pro naše děti zázemí pro jejich celkový rozvoj. Na základě získaných logopedických pomůcek jsme mohli rozšířit a zdokonalit naše plány v rozvíjení komunikačních dovedností a schopností.
     V logopedické prevenci jde o to připravit dítě ke správnému vyvozování hlásek, aby se správně vyjadřovalo a aby mu hlásky naskočily samy. A máme velmi pozitivní výsledky. Za tu dobu, co u nás logopedickou prevenci nabízíme, vidíme zlepšení v tom, jak děti mluví. Neměli bychom spoléhat na to, že to zvládnou samy.
     Vzhledem k tomu, že práce logopedických asistentek je velmi potřebná a nezastupitelná, mohli jsme díky dotacím rovněž zajistit proškolení pedagogických pracovníků v oblasti logopedické prevence.
     Všichni rodiče jsou srdečně zváni do našeho nového logopedického koutku na ukázkovou hodinu zaměřenou na logopedickou péči. Mohou se podívat, jaké aktivity dětem nabízíme a s jakými pomůckami budou pracovat.
Martina Barboříková
 

Obdrželi jsme dotaci na nástavbu MŠ

Obec Dražice byla úspěšná se žádostí o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč na financování nástavby MŠ Dražice z grantového programu "Podpora školství", vyhlašovaného Krajským úřadem Jihočeského kraje. Obdrželi jsme celou požadovanou částku 600 000,- Kč, poskytovateli touto cestou děkujeme.


Dotace na logopedickou prevenci

Vzhledem k nárůstu problémů v komunikačních schopnostech předškolních dětí zažádala naše mateřská škola o grant v Dotačním programu MŠMT na podporu logopedické prevence. Tento grant získala a dotace poslouží ke zkvalitnění logopedické péče v naší mateřské škole. Budou zakoupeny nové moderní logopedické pomůcky a rovněž naši pedagogičtí pracovníci se budou dále vzdělávat v oblasti logopedické prevence.
Logopedická prevence
 

Dotace na opravu MŠ

Obec Dražice obdržela v roce 2010 z Krajského úřadu Jihočeského kraje finanční příspěvek na opravy MŠ Dražice (výměna podlahových krytin, opravy sanitární techniky) ve výši 83 000,- Kč, spoluúčast obce byla necelých 63 000,- Kč. Obec Dražice tímto děkuje poskytovateli dotace za výše uvedený finanční příspěvek.