Školská zařízení

Základní škola a Mateřská škola Dražice

     Obec Dražice je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Dražice. Mateřská školka má v současné době kapacitu 72 dětí, které jsou rozděleny do třech tříd. Základní školu navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku, po té přechází do školských zařízení většinou v Táboře.

 

     Vše podstatné a potřebné odhledně "naší" školy najdete na jejich vlastních webových stránkách zde.

 

 

Historie školy

     První zprávy o dražické škole jsou z roku 1786. Co se dělo před tímto datem, kdo zde učil atd., by bylo možné vyčíst v archivu děkanství města Tábora, neboť do té doby byly Dražice filiálním kostelem Tábora. Při všeobecném regulování far císařem Josefem II. v roce 1786 připadlo právo na Dražickou lokálii, a tedy i na školu, městu Tábor.
     Tehdy byla škola v kostelní chalupě, zvané u Školských, čp. 24. Navštěvovaly ji děti z obcí: Dražice, Meziříčí, Drhovice, Třemešná, Makov, Balkova Lhota a Paseka. Školou povinných dítek bylo asi 100 a učil je jediný učitel Václav Šindelář.
     V roce 1808 se začala stavět nynější škola, ovšem jen přízemní. Stavba byla velmi zdlouhavá a zcela byla dokončena až po 17 letech v roce 1825, kdy obsahovala byt učitele, kabinet a třídu. Takto je zachycena v Monografii školní obce dražické: „Škola jest vystavena z kamene, na vápno, šindelem kryta, na ní vížka se zvonkem. Jsou v ní dvě světnice pro učitele se stropem na rákos, jedna školní světnice pro 150 žáků se stropem rovněž na rákos, kuchyně, spižírna a klenutý sklep. Učitel zvoníval klekání a užíval za to od obce malou loučku u mlýna. Byl i kostelníkem. Za to užíval zase část pole, které užívá i nynější kostelník…“
     V roce 1841 bylo povoleno zřídit druhou třídu a zároveň postavit druhé podlaží. Školu tehdy navštěvovalo 203 žáků. Se stavbou se započalo až roku 1844 a o rok později byla dokončena. Děti z Paseky a Balkovy Lhoty byly přiškoleny do Radkova.
     Následkem nových školních zákonů přešel v roce 1864 patronát školy na obec. Proto byl ustanoven první školní výbor, do kterého byli zvoleni František Pejša (hospodský z Drhovice), Vojtěch Šerý (rolník z Dražic), Martin Truhlář (rolník Mezdříče) a Jakub Šmejkal (rolník z Makova). V roce 1873 začaly děti z Makova a Třemešné navštěvovat školu v Makově a od té doby náleží ke školní obci dražické pouze Dražice, Drhovice a Meziříčí.
     V roce 1882 kontrolující okresní školní inspektor uznal, že na tak velký počet dětí musí být zřízena třetí třída. Školu vyzvali, aby předložila výkaz o počtu dětí od roku 1879 až 1883, a tak byla v roce 1884 otevřena třetí třída. Škola tehdy měla 324 dětí. Druhý učitel dříve bydlíval ve škole, když však byl jeho byt změněn na třetí třídu, platila školní rada učitelům byty jinde. Tehdejší podučitel J. Vegr bydlel v domku V. Šedivého, Dražice čp. 61.
     V roce 1893 se započalo s přístavbou školy. Ještě téhož roku se začalo vyučovat ve čtvrté třídě. Školu navštěvovalo 309 dětí.
 
A léta běžela…
1923   - poprvé se rozsvítilo elektrické světlo
1958   - stavba kabinetu
1965   - stavební úpravy: výměna dveří, oken, taškové krytiny, parkety
1968   - zavedení vodovodu do tříd
1975   - rekonstrukce školního bytu, vytápění, přistavena kotelna, sociální zařízení k bytu a nová šatna
1977   - zahájen provoz školní kuchyně
            - zahájení činnosti jednoho oddělení školní družiny
1993   - zapojení prvního počítače ve škole
1995   - elektrické stropní panely nahradily vytápění akumulačními kamny
            - dokončena půdní vestavba
1996   - asanace venkovních omítek
            - výstavba přístřešku s krbem
            - otevřeno druhé oddělení školní družiny
1999   - pořízení asfaltového hřiště u školy
            - instalace tabulí s popisovači
2002   - vznik počítačové učebny (4 počítače)
2004   - modernizace školní kuchyně
            - vznik Zahrady poznání
            - úprava třetí třídy na cvičebnu pro výuku tělesné výchovy
2005   - instalace diaprojektoru a promítacího plátna do školní družiny
2008   - přestavba kinosálu na cvičebnu pro ZŠ a MŠ
2009   - instalace první interaktivní tabule do učebny
2010   - zakoupen konvektomat do školní kuchyně
            - přebudován kabinet na ředitelnu a ředitelna na sborovnu
2011   - celková modernizace počítačové učebny
            - zabudování druhé interaktivní tabule
2014   - zateplení stropů a výměna oken v celé budově
Historie školy Historie školy Historie školy Historie školy
2015   - vybudování venkovní třídy před školou
           - nové podhledy a osvětlení ve třídě s knihovnou
           - nové herní prvky pro družinu
2016   - vybudování základní desky nové tělocvičny
           - zřízení bezbariérového vzstupu do školy, komunikační zařízení,  výměna vstupních dveří
           - nové podhledy a osvětlení ve třídě vedle ředitelny
2017   - vybudování nové kmenové učebny (z bývalého školního bytu)
           - úprava prostranství u rumpálu před školou
           - hrubá stavba tělocvičny
           - nové podhledy a osvětlení v prostřední třídě
2018   - oprava sociálního zařízení
           - nové podhledy a osvětlení v jídelně
           - otevření nové tělocvičny
           - nová střecha se střešními okny
           - nová fasáda budovy
Historie školy Historie školy Historie školy Historie školy Historie školy
          
 

Historie školky

     O prázdninách roku 1945 byl ve škole zřízen žňový útulek pro děti do šesti let. O tři roky později byla pro provoz žňového útulku upravena a zřízena místnost v přízemí školní budovy. Tehdy jej navštěvovalo 18 dětí.
     Z původního záměru postavit jednotřídní mateřskou školu sešlo. Zvýšená populace si vyžádala změnu projektu a v roce 1982 začala výstavba dvoutřídní mateřské školy pro 60 dětí. Zemědělský útulek se přestěhoval do třídy, která sloužila jako tělocvična a jeho původní prostory byly přeměněny na školní kuchyni a jídelnu. Provoz zůstal polodenní, což zaměstnaným matkám nevyhovovalo. Od 1. září 1981 se provozní doba prodloužila od 7:00 do 15:30, další rok do 16:00 hodin.
     Dne 25. února 1985 byla otevřena nová závodní mateřská škola, kterou provozovalo JZD Dražice. Nová školka měla hodnotu necelé dva miliony korun. Stavba byla z velké části postavena brigádnicky. MŠ řídila paní Jarmila Novotná z Dražic. Zapsáno bylo 26 dětí, průměrná docházka 21.
     Ve školním roce 1991/92 se stala zřizovatelem MŠ obec. Závodní mateřská škola změnila název pouze na mateřskou školu a z dvoutřídní se stala jednotřídní. Došlo i k personálním změnám. Ředitelka paní Jarmila Novotná odešla do důchodu a místo ní nastoupila paní Věra Packová, která vede mateřskou školu dosud. Pro onen školní rok bylo zapsáno 25 dětí. Polovina mateřské školy byla uvolněna pro žáky školní družiny a cvičebnu, kterou podle potřeby využívaly i děti z MŠ.
     V příštím školním roce se zvýšil zájem o umístění dětí do MŠ, a proto byl od 1. ledna 1993 provoz rozšířen o půldenní třídu se 14 dětmi. Děti z MŠ pobývaly v prostorách družiny dopoledne a odpoledne se spojily do jedné třídy.
      Dne 1. ledna 2003 vstoupila Mateřská škola Dražice do právního subjektu se Základní školou Dražice s jedním ředitelem Mgr. Miroslavem Martínkem. Nový oficiální název je Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor.
     V posledních letech bylo nejvýznamněji investováno do zateplení části budovy školky, pořízení nového zařízení a vybavení a dále...
 
2011   - nové hřiště za budovou MŠ
2012   - výměna oken a dveří
2014   - vybudování nástavby MŠ (kapacita školky 72 dětí)
 
Historie školky Historie školky Historie školky Historie školky
2015   - otevření nové třídy v nástavbě MŠ
           - dovybavení zahrady mateřské školy herními prvky
2016   - dokončení zateplení budovy MŠ
2018   - nová střecha na pravé půlce MŠ, vybudování propojovacího krčku s tělocvičnou
           - nová fasáda na budově
Historie školky Historie školky Historie školky Historie školky
 

Obdrželi jsme dotaci na nástavbu MŠ

Obec Dražice byla úspěšná se žádostí o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč na financování nástavby MŠ Dražice z grantového programu "Podpora školství", vyhlašovaného Krajským úřadem Jihočeského kraje. Obdrželi jsme celou požadovanou částku 600 000,- Kč, poskytovateli touto cestou děkujeme.

Dotace na logopedickou prevenci

Vzhledem k nárůstu problémů v komunikačních schopnostech předškolních dětí zažádala naše mateřská škola o grant v Dotačním programu MŠMT na podporu logopedické prevence. Tento grant získala a dotace poslouží ke zkvalitnění logopedické péče v naší mateřské škole. Budou zakoupeny nové moderní logopedické pomůcky a rovněž naši pedagogičtí pracovníci se budou dále vzdělávat v oblasti logopedické prevence.
Dotace na logopedickou prevenci
 

Dotace na opravu MŠ

Obec Dražice obdržela v roce 2010 z Krajského úřadu Jihočeského kraje finanční příspěvek na opravy MŠ Dražice (výměna podlahových krytin, opravy sanitární techniky) ve výši 83 000,- Kč, spoluúčast obce byla necelých 63 000,- Kč. Obec Dražice tímto děkuje poskytovateli dotace za výše uvedený finanční příspěvek.