Životní prostředí

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Základní informace k životní situaci:

Kácení je povovoláno vydáním rozhodnutí ve správním řízení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku se souhlasem vlastníka.

Podmínky a postup řešení:

a) Povolení ke kácení
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem.

b) Závazné stanovisko ke kácení
Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

c) Oznámení kácení
Povolení není třeba z důvodů havarijních, kdy je ohrožen život, zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu – platí oznamovací povinnost do 15 dnů od provedeného kácení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v daném případě odboru životního prostředí MěÚ Tábor.

Povolení ke kácení a oznámení kácení, za předpokladu, že dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje:
• pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
• pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
• pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
• pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti o povolení ke kácení dřevin v úředních hodinách v kanceláři OÚ.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněnou žádost včetně situačního zákresu a zdůvodnění kácení.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Správní a jiné poplatky nejsou předepsány.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů ode dne podání žádosti, v případě složitosti záměru se může lhůta prodloužit na 60 dnů.

Jaké jsou opravné prostřeky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, podáním učiněným u OÚ Dražice.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Za nepovolené kácení dřeviny rostoucí mimo les lze fyzické osobě udělit dle § 87 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokutu do výše 100.000,- Kč, právnické osobě dle § 88 téhož zákona pokutu do výše 1.000.000,- Kč, pokuty ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí.

Formuláře

Žádost o povolení kácení dřevin zde.