Hřbitov

Hřbitov

     V naší obci jsou hřbitovy dva: starý a nový.
     Starý hřbitov je při kostele sv. Jana Křtitele. Od 1. července 1925 byl pro naprostý nedostatek místa a jiné závady tento hřbitov uzavřen. Patronát v Táboře se zřekl stavby nového hřbitova a nedal souhlas ke stavbě obecního hřbitova na zádušním poli. Proto se spojené obce Dražice, Drhovice a Meziříčí dohodly vystavět společný obecní hřbitov na poli Josefa Mrázka z Meziříčí a Jana Fary z Drhovic, které leží při státní silnici, takže bude hřbitov asi ve středu jmenovaných obcí. Místo pro nový hřbitov vrchní okresní zdravotní rada schválil a vznikla zvláštní hřbitovní komise, v níž zasedali za Dražice starosta obce Jan Chval, jeho náměstek Jan Hromada, dále člen obecní rady František Vošta a člen finanční komise Antonín Švec; za Meziříčí Jan Kabeš, Josef Černý a Antonín Novák; za Drhovice František Samec čp.1, Otakar Havlík a František Samec čp.19. Se stavbou se v tomto roce nezačalo, protože byly podány námitky. V srpnu roku 1925 byla na poli určeném pro nový hřbitov pohřbena paní Františka Jouzová z Řepče, rozená Kotašková Dražice čp. 80. Její otec nedbal, že není nový hřbitov v důsledku nerozumných námitek dosud vybudován a podpořil tak pohřbením své dcery na tomto místě myšlenku nového obecního hřbitova. Před započetím oficiální výstavby zde bylo pohřbeno ještě několik dalších zemřelých. Hřbitov nebyl ještě vybudován a již sloužil svému účelu.
     Po zamítnutí námitky začaly 21. dubna 1926 první stavební práce na novém hřbitově.  V prosinci téhož roku byly zabudovány dveře a tím byl hřbitov zcela dokončen. Celkové náklady dosáhly 92.500 Kč. Náklady byly rozpočítány mezi spojené obce v poměru přímých daní: Dražice 52.468,20 Kč, Meziříčí 29.177 Kč a Drhovice 10.854,80. V únoru roku 1927 byl nový hřbitov předán hřbitovní správě. Její předsedou byl František Mrázek, rolník v Dražicích čp.7, pokladníkem Antonín Novák , rolník v Meziříčí čp.21, správcem hřbitova statkář Otakar Havlík z Drhovice. V září téhož roku pak byly na hřbitově zavěšeny zvony s nápisem „Spojené obce Dražice, Meziříčí, Drhovice“. V roce 1933 se na hřbitově slavnostně vysadily lípy.
     V současné době je hřbitov spravován obcí Dražice, která pronajímá hrobová místa a udržuje celé prostranství. V posledních letech prošel hřbitov větší rekonstrukcí. Obec opravila márnici, hlavní vchod a hřbitovní zeď. Vybudovala parkoviště a nový postranní vchod a za finanční spoluúčasti obcí Drhovice a Meziříčí opravila na hřbitově chodníky.
     Od roku 2011 je obec Dražice spojena s „Novým hřbitovem“ cestou vedoucí vedle rušné hlavní silnice – cyklostezkou. Ta je lemována ovocným stromořadím, které bylo vysazeno v letech 1929 až 1930 ku příležitosti 80. narozenin pana prezidenta T.G. Masaryka.
     V roce 2017 bylo slivoňové stromořadí z důvodu špatného stavu stromů vykáceno a nakonec jej nahradily okrasné stromy - javor a hloh.
     V roce 2019 se hrobová místa rozšířila o kolumbárium s 15ti skříňkami na urny.
 
 
 
foto před  a po rekonstrukci - starého hřbitova
Hřbitovy Hřbitovy Hřbitovy Hřbitovy HřbitovyHřbitovy Hřbitovy
foto před a po rekonstrukci - nového hřbitova
Hřbitovy Hřbitovy Hřbitovy Hřbitovy
 
 

Ceník nájemného z hrobových míst veřejného pohřebiště obce Dražice

Nájemní smlouva na hrobové místo na veřejném pohřebišti obce Dražice se uzavírá na 10 let.

 

Nájemné se skládá: 

1)  z ceny za nájem hrobového místa (dle velikosti) -  maximální výše za m2/rok je každoročně stanovena
 v Cenovém věstníku, který vydává Ministerstvo financí a z ceny za služby
2) z ceny za služby spojené s nájmem - zajištění běžného provozu pohřebiště jako je sečení a úklid trávy, kácení
 a prořezávání dřevin, úklid listí a sněhu, zajištění přístupu k hrobovému místu, opravy oplocení, spotřeba vody
 a elektřiny, likvidace odpadů, provoz správy pohřebiště, vedení evidence …
Cena za nájem hrobového místa
Cena za nájem hrobového místa (dle velikosti)
Druh hrob.místa Velikost Počet m2 Cena za 1 m2/rok Cena za rok Cena za 10 let
jednohrob 2 x 1 m 2 5,00 Kč            10,00 Kč         100,00 Kč
dvouhrob 2 x 2 m 4 5,00 Kč            20,00 Kč         200,00 Kč
trojhrob 2 x 3 m 6 5,00 Kč            30,00 Kč         300,00 Kč
urnový pomník 2 x 1 m 2 5,00 Kč            10,00 Kč         100,00 Kč
kolumbární skříňka 0,35 x 0,50 m 0,175 5,00 Kč            0,875 Kč             8,75 Kč
hrobka jednomístná 2,5 x 1,5 m 3,75 5,00 Kč            18,75 Kč         187,50 Kč
hrobka dvojmístná 2,5 x 2,5 m 6,25 5,00 Kč            31,25 Kč         312,50 Kč
hrobka trojmístná 2,5 x 3,5 m 8,75 5,00 Kč            43,75 Kč

        437,50 Kč

 
Ceník nájemného z hrobových míst
Ceník nájemného z hrobových míst veřejného pohřebiště obce Dražice
Druh hrobového místa Cena za nájem dle velikosti na 10 let Cena za služby    na 10 let Celkové nájemné            na 10 let
jednohrob 100,00 Kč 400,00 Kč 500,00 Kč
 dvojhrob 200,00 Kč 800,00 Kč 1 000,00 Kč
 trojhrob 300,00 Kč 1 200,00 Kč 1 500,00 Kč
urnový pomník 100,00 Kč 400,00 Kč 500,00 Kč
kolumbární skříňka 8,75 Kč 991,25 Kč 1 000,00 Kč
 hrobka jednomístná 187,50 Kč 1 312,50 Kč 1 500,00 Kč
 hrobka dvojmístná 312,50 Kč 1 687,50 Kč 2 000,00 Kč
 hrobka trojmístná 437,50 Kč 2 062,50 Kč 2 500,00 Kč

Tento ceník schválilo zastupitelstvo obce Dražice na svém zasedání dne 28. 11. 2019, číslo usnesení 49/2019.

 
Řád veřejného pohřebiště obce Dražice je zveřejněn na www.obecdrazice.cz v záložce hřbitov nebo je 
k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ.

 

 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cenik-od-2020.pdf 529.2 Kb

Řád veřejného pohřebiště obce Dražice

Z důvodu legislativních změn byl vydán a schválen nový řád veřejného pohřebiště platný od ledna 2020.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rad-verejneho-pohrebiste-2019-schvaleny582913313.pdf 561.7 Kb