Knihovna

Knihovna naší obce se nachází v kulturním domě

Otvírací doba je každé úterý od 16:00 do 19:00 hodin.
Knihovnice -  Květa Černá
 
Podrobnosti najdete zde.
 
 

Historie knihovny

     První zmínka o knihovně je v hasičských zápisech ze dne 18. ledna 1903, dle nich obsahovala 45 svazků, většinou odborných. Vážnější krok k pozvednutí knihovny byl učiněn při oslavě 20 letého trvání hasičského sboru. Na valné hromadě 6. ledna 1905 poukázal jednatel sboru, učitel František Poledne, na potřebu četby a navrhl odebírat svazky z edice „Matice lidu“ a „Libuše“. V témže roce byl při hasičském spolku založen Čtenářsko-ochotnický spolek, který převzal činnost knihovny. Knihovna byla majetkem spolku až do jeho rozpuštění, tj. do 6. ledna 1913. Za tu dobu se rozrostla (dary, koupě), takže na konci roku 1912 čítala 280 svazků. Knihovna byla veřejná a knihy se půjčovaly za poplatek 2 h za knihu. Po rozpadu Čtenářsko-ochotnického spolku přešla knihovna opět pod správu hasičského spolku.
     Na základě knihovnického zákona o zakládání veřejných knihoven byla hasičská knihovna 6. ledna 1921 bezplatně převedena pod správu obce. Při předání čítala 298 svazků zábavných a naučných knih a 59 divadelních.
     V srpnu roku 1931 byla knihovna opravena. Podřadné a neúplné knihy byly vyřazeny a doplnily se nové hodnotnější. Po úpravách knihovní fond čítal 432 svazků.
     Od 30. let až do roku 1965 není v kronice o knihovně zmínka. Po té je většinou zmíněn knihovník, počet knih a statistika výpůjček.
     Nově otevřený společenský dům nabídl nové moderní prostory také pro knihovnu. V roce 1982 nabízela 2550 knih a mnoho časopisů (Dorka, Vlasta, 100+1, ABC a další). Využívalo jí 158 čtenářů, z toho 17 dětí do 14 let a devět teenagerů. V kulturním domě se knihovna několikrát přestěhovala. Konečné místo získala v roce 2010 přestavbou prostor z ordinace praktického lékaře.
     V současné době knihovní fond obsahuje cca 1800 svazků a několik titulů časopisů různého zaměření, které knihovna odebírá nebo koupí tzv. remitendu (starší čísla neprodaných časopisů). Dalších cca 200 knih putovního souboru je každého půl roku obměňováno regionálním oddělením táborské knihovny. K dispozici je též internet. Že současná knihovnice, paní Květa Černá, vykonává svoji práci vzorně a s láskou dokazují každoroční statistiky počtu čtenářů a výpůjček porovnávající obce stejné velikosti.
statistika 2014 statistika 2015 statistika 2016 statistika 2017 statistika 2018 výsledky knihoven 2020 Výsledky knihovny 2021 Výsledky knihovna 2022_1 Výsledky knihovna 2022_2 
 
Knihovníci                                                                       Umístění knihovny
Jan Martinů – první knihovník                                          - původní umístění není známo
Antonín Kobrzek - mlynář v čp. 17                                   - Dražice čp. 134 (Dům služeb)
Prokop Hron – řídící učitel                                               - Dražice čp. 49 (pastouška) od 1968?
František Mrázek – rolník z čp. 7                                     - Dražice čp. 166 (KD) - od 1979
Jaroslav Kadlec - Dražice čp. 32 - od ? do 1964
Jan Kavan – důchodce z čp. 61 - od 12/1964 do 1970
H. Malečková - ? - od 1971
Věra Vašáková 
Jitka Kyptová  
Jana Pazourková 
Lucie Svobodová Dražice čp. 190 -  od ? do 4/2004
Květa Černá Dražice čp. 149 - od 2004
čerpáno z místních kronik
 
 
 

Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD
Obecní knihovny Dražice

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny Dražice, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č. 171/2018 ze dne 21.6.2018 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení
Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

       1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 1. výpůjční služby
 2. meziknihovní služby
 3. informační služby:
 • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
 • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
 • přístup na internet.
 1. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba zapsáním do Seznamu čtenářů knihovny podle osobních dokladů uživatele.
 1. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště.
 1. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě souhlasu zákonného zástupce.
 1. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 1. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 1. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 1. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.
 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 1. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

 

III. Výpůjční řád

Čl. 6
Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 1. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
 1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8
Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady.
 1. Uživatel může ústně či písemně požádat o rezervaci dokumentu.

 

Čl. 9
Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 1. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 1. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 1. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
 1. Jestliže uživatel půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 1. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12
Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 1. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 1. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 1. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 13
Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).
 1. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
 2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy
 3. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

Příloha č. 1: Poučení o ochraně osobních údajů

Příloha č. 2: Ceník placených služeb a poplatků obecní knihovny v Dražicích

 

 

V Dražicích  dne 21.6.2018                          …………………………………………..      

                                                                                Stanislav Flígr

                                                                            starosta obce Dražice

 

 

                                                                       …………………………………………..

                                                                               Květoslava Černá

                                                                                     knihovnice

 

 

 

Příloha č. 1

 

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obec Dražice (dále jen knihovna)

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.

Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu Obce Dražice.

 

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje knihovna uchovává v listinné podobě a jsou uzamčeny.

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává taktéž v počítačové databázi knihovního systému Clavius REKS. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela zaregistrováním do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Obec Dražice, Dražice 166, 391 31 Dražice.

 

 

 

Příloha č. 2

 

 

CENÍK placených služeb a poplatků obecní knihovny v Dražicích

Výpůjční lhůta:                                  1 měsíc

Registrace:                                         zdarma

Internetové připojení:                        zdarma

Ztráta členské legitimace:                  10,- Kč

Ztráta nebo poškození knihy:            cena knihy + 50,- Kč popř. jiný výtisk téhož titulu

Ztráta nebo poškození periodika:      trojnásobná cena popř. jiný výtisk téhož exempláře

Rezervace.                                         Zdarma

Poštovné související s MVS:             podle aktuálního ceníku České pošty

Upomínka po 31 dnech:                    10,- Kč

Upomínka po dalších 31 dnech:        20,- Kč

Upomínka po dalších 31 dnech:        50,- Kč

Jestliže se čtenář dostaví do knihovny po uplynutí 31 dnů po odeslání 3. upomínky, hradí při této návštěvě bez dalšího upomínání 100,- Kč. Jestliže se nedostaví vůbec, řeší se vyřízení pohledávky právní cestou, rovněž se sankčním poplatkem 100,- Kč + náklady řízení.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
knihovni-rad-2018.pdf 390.1 Kb