Odpady

Praktické rady, jak naložit s odpady, které mohou vznikat ve vaší domácnosti, na zahrádce či chatě

 Využitelné složky odpadu 
Papír, plasty včetně nápojových kartonů a polystyrenu, sklo patří do kontejnerů na tříděný odpad, příp. je lze odevzdat do místního sběrného dvora. U větších kartonů, krabic, většího množství petlahví a polystyrentu, prosím, využívejte sběrný dvůr. V rámci tohoto systému pomůžete obci a smluvní společnosti EKO-KOM zajistit povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
Další využitelný odpad jako je železo, barevné kovy či akumulátorové baterie odevzdávejte rovněž ve sběrném dvoře.

 Objemný odpad 
Vyřazené části nábytku, matrace, koberce, pneumatiky, tabulové sklo, apod. odevzdávejte do místního sběrného dvora.

 Stavební odpad 
Stavebním odpadem se rozumí např. suť, beton, cihly, tašky atd. vznikající při údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Stavební suť lze v omezeném množství odevzat do místního sběrného dvora (přibližně 100 kg/rok na číslo popisné). 

 Nebezpečný odpad 
Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, upotřebené motorové a převodové oleje, zbytky barev, lepidel, olověné akumulátory, apod. Nebezpečné odpady nevhazujte do popelnic na komunální odpad, ale odevzdejte ve sběrném dvoře.

 Prošlé léky a obaly od léků 
Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny.

 Autovraky 
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze osobám, které jsou provozovateli schválených zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
Přehled výkupen naleznete na webových stránkách Krajského úřadu JčK.

 Rostlinný odpad 
Odpad ze zahrádek lze:
• kompostovat na svém pozemku či zahrádce
• využít zavedeného systému odděleného sběru bioodpadu (bližší informace v záložce bioodpadu)

 Vyřazené výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru 
Vyřazená elektrozařízení pocházející z domácností (televize, pračky, ledničky, počítače, rádia, mixéry, elektrické nářadí, výbojky a zářivky aj.) lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce (systém kus za kus) nebo ve sběrných dvorech.
Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované! Zpětný odběr se vztahuje rovněž na suché galvanické články a baterie (boxy umístěny v elektroprodejnách, supermarketech).
Bližší informace v záložkách zpětný odběr.

 Co dělat když? 
Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste ji na příslušném obecním úřadě.
Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo nádobu na odpad? Pro okamžitý zásah volejte policii.
Lze též ohlásit na:
• Obecní úřad Dražice, tel. 381 239 680
• Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice, oddělení odpadového hospodářství, tel. 386 109 111

Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně druh odpadu, popřípadě pořiďte fotodokumentaci.

Podrobnější informace ke sběru a likvidaci odpadů nalezente v levém sloupci v jednotlivých záložkách.