Ověřování

Legalizace a Vidimace

Vidimace (ověření opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověření pravosti podpisu na listině).

Základní informace k životní situaci:

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby.

Podmínky a postup řešení:

Nutná osobní návštěva úřadu.

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

 • jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:

 • prvopis,

 • již ověřenou vidimovanou listinu,

 • listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,

 • opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

 • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):

 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo

 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Je třeba navštívit úřad a předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis.

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize.

Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování):

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,

 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,

 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,

 • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,

 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo

 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.

Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky se platí hotově.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon provede na počkání (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).