Životní situace

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.
 
Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP),
v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 (ORP),
u Ministerstva vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
 
Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.
 
Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-zmeny-ve-vydavani-cestovnich-pacu-od-1.7.2018.pdf 364.9 Kb

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018

všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem),
občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,
aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů),
občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb,
lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,
občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,
převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
 
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra
 
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo 
                      - u Ministerstva vnitra
 
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) (nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč
(nelze přebírat u Ministerstva vnitra)
 
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
 
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.
 
KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“),
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-zmeny-ve-vydavani-obcanskych-prukazu-od-1.-cervence-2018-1-.pdf 496 Kb

Občanská poradna Tábor

Občanská poradna Tábor poskytuje rady a informace všem občanům, kteří hledají pomoc a podporu při hledání řešení obtížných životních situací. Více v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obcanska-poradna.pdf 1604.6 Kb

Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci?

V úředních hodinách OÚ předložíte následující dokumenty:
- platný občanský průkaz (u sňatku lze doložit OP s ustřiženým rohem, či oddací list s lístečkem o oddání)
- doklad o vlastnictví nemovitosti (nejlépe list vlastnictví, kolaudační rozhodnutí), ne starší jak 3 měsíce, v případě, že se občan hlásí do objektu, jehož není vlastníkem, dostaví se spolu s majitelem, který předloží výpis z KN o vlastnictví nemovitosti.
 
Děti do 15 let se připisují na kartu matky.
OP se označuje odstřihnutím pravého dolního rohu.
Poplatek za přihlášení činí 50 Kč za osobu starší 15 let.
 
 

Kde mohu vidět územní plán?

Územní plán obce je k nahlédnutí na obecních internetových stránkách zde a nebo v úředních hodinách na obecním úřadě.
 
 
 
 

Kdy a jak zaplatit poplatek za komunální odpad a poplatek ze psa?

Uvedené místní poplatky jsou za daný kalendářní rok splatné k 30.6. (za rok 2019 jsou splatné k 30.6.2019). Výše poplatků, slevy či osvobození atd.  je stanovena v Obecně závazné vyhlášce obce Dražice č.2/2015 o místních poplatcích zde. V roce 2019 je poplatek za KO 500,- Kč/za osobu s trvalým pobytem v Dražicích nebo 500,- Kč/za rekreační objekt, poplatek za psa 150,- Kč/za jednoho psa a za každého dalšího 200,- Kč.
 
Možnosti úhrady:
  1. v hotovosti na OÚ v úředních hodinách zde
  2. bankovním převodem na účet č. 2329301/0100
    variabilní symbol: osoby s trvalým pobytem - rok/0/číslo popisné (např. 20190166)
    (8-mi místný)        rekrační objekt - rok/9/číslo evidenční (např. 20199166)

 


Potřebuji ověřit podpis či listinu

Legalizace (ověření pravosti podpisu)
K legalizaci na úřadě předložíte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu a žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.
Správní poplatek ve výši Kč 30,- za jeden podpis.
 
Vidimace (ověření pravosti listiny)
K vidimaci na úřadě předložíte vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.
Správní poplatek ve výši Kč 30,- za jednu stranu.
 
 

Jak odhlásit a přihlásit na úředě ojeté osobní auto

V přílohách se dozvíte klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Jak odhlásit a přihlásit na úředě ojeté osobní auto Jak odhlásit a přihlásit na úředě ojeté osobní auto

 


Příslušnost k úřadům

Finanční úřad                   Tábor
 
OSSZ                                  Tábor
 
Úřad práce                        Tábor
 
Stavební úřad                   Tábor                   
 
Matriční úřad                    Tábor                   
 
Katastrální úřad               Tábor                   
 
Pozemkový úřad              Tábor                   
 
Pověřený úřad s rozšířenou působností               Tábor                   
 
Krajský úřad                      České Budějovice          
 
 

Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech

Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz.
 
Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku.
 
Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10 let). Občan by také musel zaplatit správní poplatek ve výši 50Kč, protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let (podle položky 8. Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).
Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.
 
Internetové objednání zde.
 
 

Cestovní pas pro děti

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat pouze s vlastním cestovním dokladem. Tato opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.
 
Od ledna 2012 již nemusíte k prvnímu dokladu dítěte dokládat osvědčení o státním občanství dítěte. Tuto skutečnost posoudí pracovníci oddělení osobních dokladů Městského úřadu v Táboře z rodného listu dítěte. Nově od ledna 2012 je možno i dítěti do 15-ti let věku zažádat o vydání občanského průkazu - je pouze na rozhodnutí rodičů, o jaký cestovní doklad dítěti požádají (občanský průkaz ovšem obecně platí pouze pro cestování po EU/Schengenu). Na oba druhy dokladů není třeba dokládat ani foto ani vyplněnou žádost - dítě vyfotí a vyplní žádost o vydání přímo na přepážce.
 
Vzhledem k blížícímu se období dovolených a předpokládanému zvýšenému zájmu o cestovní doklady pro děti doporučujeme rodičům nenechávat vyřízení cestovního dokladu na poslední chvíli. Možnost objednání se přímo na určitý den a hodinu naleznete zde