Výpisy z rejstříků

Výpis z Rejstříku trestů

Podávání žádostí o výpis z Rejstříku trestů.

Základní informace k životní situaci:

Výpis se vydává na základě žádosti osobě, jejíž totožnost byla ověřena nebo na základě plné moci osobě,která je v této zplnomocněna žadatelem o výpis z RT.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba starší 15 let.

Podmínky a postup řešení:

Občan se musí dostavit osobně na příslušné pracoviště CzechPoint s platným průkazem totožnosti nebo s plnou mocí, na které je úředně ověřený podpis žadatele a v této uvedeno, že je plná moc udělena  k tomuto účelu (nelze využít tzv. generální moc).
Výpis z RT se vydává na počkání prostřednictvím systému CzechPOINT osobě, které se výpis týká nebo zmocněnci. Na základě podepsané žádosti (je generována systémem CzechPOINT), která je elektronicky odeslána do registru Rejstříku trestů, se vydá výpis z RT, který se doplní ověřovací doložkou. V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky, lze požádat o manuální zpracování. Žadatel obdrží listinu, kde je vytištěno číslo podání a instrukce kde, kdy a jakým způsobem si vyřízenou žádost vyzvednout. Doba vyřízení je zpravidla 30 minut nebo 3 dny.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný doklad totožnosti.V případě zmocněnce ještě plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Správní poplatek činí 100 Kč.

Správní poplatky stanovuje položka 10 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky se platí hotově.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.