Výpisy z rejstříků

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů.

Základní informace k životní situaci:

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a z elektronické do listinné podoby se provádí na žádost fyzické nebo právnické osoby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba. Za právnickou osobu jedná ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před správním orgánem nebo jím pověřená osoba.

Podmínky a postup řešení:

Žadatel se dostaví na kontaktní místo CzechPOINT, kde předloží dokument určený k autorizované konverzi. Dokumentem se rozumí dokument jak v listinné tak elektronické podobě. Jedná- li se o dokument v elektronické podobě, pověřený pracovník ověří platnost elektronického podpisu nebo časového razítka, kterým musí být dokument označen. Poté pracovník provede autorizovanou konverzi převedením z listinné do elektronické podoby a naopak. Správnost potvrdí ověřovací doložkou. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT a u advokátů dle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.                     

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Nejsou stanoveny.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Správní poplatek činí 30 Kč za každou stránku autorizované konverze.

Správní poplatek stanovuje položka 4 b) a c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky se platí hotově.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.