Místní a správní poplatky

Poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného.

Základní informace k životní situaci:

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Podmínky a postup řešení:

Poplatník je povinen ohlásit pořádání akce správci poplatku nejpozději 5 dnů před jejím konáním. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, počet prodaných vstupenek (pokud se vydávají) včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku. 
Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného, sníženého o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Toto neplatí pro poplatníka, platícího poplatek ze vstupného paušální částkou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Splněním ohlašovací povinnosti dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Aktuální výše poplatku pro rok 2020 je 10% z úhrnné částky vybraného vstupného, na kulturní akce činí paušální částka 600 Kč na každou jednotlivou akci. Poplatek je splatný do 7 dnů po skončení akce. Bližší informace včetně informací o osvobozeních a úlevách naleznete v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019.
Poplatek můžete uhradit:

  1. v hotovosti či platební kartou v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Dražice
  2. bankovním převodem na základě vystavené faktury 

Jako podklad k vyúčtování/úhradě slouží předložený formulář Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Formuláře:

Formulář Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného zde.