Místní a správní poplatky

Poplatek za psa

Poplatek ze psů.

Základní informace k životní situaci:

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. 

Podmínky a postup řešení:

Držitel psa vyplní v kanceláři OÚ formulář Přihlášení k místnímu poplatku ze psů. Obec Dražice vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Známkou musí být pes trvale označen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Splněním ohlašovací povinnosti dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

U osob mající nárok na osvobození dokumenty dokazující danou skutečnost zakládající nárok (např. průkaz ZTP nebo ZTP/P, potvrzení mysliveckého sdružení o lovecké upotřebitelnosti psa apod.).

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Aktuální výše poplatku pro rok 2020 je 150 Kč za prvního psa a 200 Kč za každého dalšího. Poplatek je splatný jednorázově do 30.6. 2020. Složenky předem nezasíláme. Bližší informace včetně informací o úlevách a osvobozeních naleznete v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019.
Poplatek můžete uhradit společně s poplatkem za "komunální odpad":

  1. v hotovosti či platební kartou v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Dražice
  2. bankovním převodem na účet OÚ  č. 2329301/0100
    variabilní symbol je 8-mi místný - rok/0/číslo popisné (např. 20200166)

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Formuláře:

Formulář k přihlášení a zároveň zániku poplatkové povinnosti ze psů zde.