Místní a správní poplatky

Poplatek z pobytu

Poplatek z pobytu.

Základní informace k životní situaci:

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Poplatek ve stanovené výši vybírá pro OÚ Dražice ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla. Ubytovatel je plátcem poplatku a poplatek vybraný od poplatníků odvádí správci poplatku.

Podmínky a postup řešení:

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt, do které zapisuje den počátku a den konce pobytu, jméno, příjmení, adresu místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, datum narození a číslo a druh průkazu totožnosti, výše vybraného poplatku nebo důvod osvobození. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu plátce uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Splněním ohlašovací povinnosti dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Živnostenský list, u právnických osob výbis z obchodního rejstříku.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Aktuální výše poplatku pro rok 2020 je 5 Kč za lůžko a den. Poplatek je splatný nejpozději do 31.12.2020. Bližší informace včetně informací o osvobozeních naleznete v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019.
Poplatek můžete uhradit:

  1. v hotovosti či platební kartou v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Dražice
  2. bankovním převodem na základě vystavené faktury 

Jako podklad k vyúčtování/úhradě slouží předložený formulář Přiznání k místnímu poplatku z pobytu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Formuláře:

Formulář Přiznání k místnímu poplatku z pobytu zde.