Místní a správní poplatky

Ohlášení tomboly

Ohlášení tomboly s herní jistinou vyšší než 100 000 Kč dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (herní jistina = počet vydaných losů x prodejní cena losu).

Základní informace k životní situaci:

Dne 1. 1. 2017 nabyl účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tombola dle zákona o hazardních hrách podléhá ohlášení obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100.000 Kč.
Provozovatelem tomboly může být právnická osoba, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.  

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O ohlášení tomboly je oprávněn jednat provozovatel tomboly nebo osoba jím zplnomocněná.

Podmínky a postup řešení:

Provozovatelem tomboly může být právnická osoba, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Ohlášení podléhá tombola s herní jistinou vyšší než 100 000 Kč. Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40% a vyšší než 80% herní jistiny. Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket. Pravděpodobnost výhry u tomboly nesmí být nižší než 1:200. Tombola se ohlašuje obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování tomboly. Náležitosti ohlášení tomboly jsou uvedeny ve formuláři "Ohlášení tomboly dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů". Povolení k provozování ohlášené tomboly se vydá, jestliže provozování tomboly je v souladu s jinými právními předpisy a nenarušuje veřejný pořádek. Slosování tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem. Zápis je nutno uchovat nejméně 5 let. Opis zápisu je provozovatel povinen zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly obecnímu úřadu obce, které byla tombola nahlášena. Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podat správnímu orgánu písemnou žádost o ohlášení tomboly.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Provozovatel má povinnost podat ohlášení v dostatečném předstihu před konáním tomboly, nejméně 30 dní před dnem předpokládaného zahájení. Rozhodnutí o povolení ohlašované tomboly se nevydává. Vydává se pouze rozhodnutí o zákazu provozování ohlášené tomboly dle § 108 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Provozovatel může proti rozhodnutí o povolení tomboly podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích prostřednictvím obecního úřadu Dražice.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že provozuje tombolu v rozporu s ohlášením. Za tento správní delikt lze uložit pokutu až ve výši 50 000 Kč.

Formuláře:

Formuláře Ohlášení tomboly a Herní plán zde.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tombola-s-herni-jistinou-nad-100tis.954165603.pdf 359.9 Kb