Evidence obyvatel

Zrušení trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Základní informace k životní situaci:

Údaj o místu trvalého pobytu lze  zrušit na základě návrhu za splnění podmínek:

  • * návrh podal vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba ve smyslu § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel, 
  • * musí být současně splněny dvě podmínky - osoba, které se ruší údaj o trvalém pobytu, nemá k objektu nebo jeho vymezené části užívací právo a tento objekt nebo jeho vymezenou část neužívá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněna podat návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu občana je osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt, k němuž se vztahuje údaj o rušeném trvalém pobytu, nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení.
Návrh může být podán:

  • * písemně nebo
  • * ústně do protokolu na pracovišti dle odst. 9,
  • * prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky úřadu,
  • * v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem – podatel současně uvádí poskytovatele elektronických služeb, který vydal jeho certifikát, nebo certifikát přiloží k podání,
  • * pomoci jiných technických prostředků – v tomto případě musí být do 5 dnů potvrzeno jednou z předchozích forem.

Z návrhu musí vyplývat, čeho se navrhovatel domáhá, tj. že má být zrušen trvalý pobyt, komu a na jaké adrese, dále je navrhovatel povinen uvést identifikační údaje o své osobě - jméno, příjmení, datum narození a místo svého trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, podpis a označení správního orgánu, jemuž je určeno. V případě, že je návrh podáván ústně do protokolu, pohlídá si správné uvedení všech potřebných náležitostí úřední osoba, která bude návrh sepisovat.

Podmínky a postup řešení:

Navrhovatel prokazuje:

  • * oprávněnost podání návrhu 
  • * existenci důvodů pro zrušení údaje o trvalém pobytu 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Správní řízení ke zrušení údaje o trvalém pobytu je zahájeno podáním návrhu v úředních hodinách v kanceláři OÚ Dražice.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Na vyžádání oprávněné úřední osoby je účastník řízení povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem. Navrhovatel je dále povinen doložit oprávněnost podání návrhu - dokladem o vlastnictví objektu nebo jeho vymezené části, dokladem, na základě kterého mu vzniklo užívací právo k objektu nebo jeho vymezené části. Toto navrhovatel  nepředkládá, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.  Žadatel je dále povinen prokázat i zánik užívacího práva dotčené osoby k objektu na adrese jejího trvalého pobytu, např. výpověď z nájmu bytu, vypořádání majetku po rozvodu manželství apod.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Správní poplatek za podání návrhu činí 100 Kč za každou osobu. Správní poplatek stanovuje položka 2 d) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Správní poplatky se platí hotově.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou obecně stanoveny správním řádem. Vzhledem k tomu, že v daném řízení nemůže správní orgán rozhodnout bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů ode dne zahájení řízení, avšak. ke lhůtě 30 dnů lze připočítat další dobu:
+ až 30 dnů – je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je potřeba někoho předvolat, nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde o zvlášť složitý případ,
+ další nutnou dobu k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
Dále je nutno mít na vědomí, že v případě, že je řízení usnesením přerušeno, staví se lhůta pro vydání rozhodnutí od okamžiku, kdy se správní orgán o důvodu přerušení dozvěděl a ještě po dobu 15 dnů po skončení přerušení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

V případě, že navrhovatel neprokáže existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu, může správní orgán jeho návrh zamítnout. Pokud je podán návrh, který trpí takovými vadami, které brání rozhodnout ve věci, a navrhovatel na základě výzvy správního orgánu v poskytnuté lhůtě tyto vady neodstraní, správní orgán může řízení usnesením zastavit.

Formuláře:

Formulář Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zde