Evidence obyvatel

Hlášení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu

Základní informace k životní situaci:

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popř. orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O změnu trvalého pobytu je oprávněn požádat:

 • * občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
 • * zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,
 • * zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání.
 • * Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Podpis na plné moci musí být úředně ověřený.

Podmínky a postup řešení:

Občan splní požadavky stanovené § 10 zákona o evidenci obyvatel.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Předáním tiskopisu Přihlašovací lístek k trvalému pobytu v kanceláři OÚ Dražice v úředních hodinách. V Přihlašovacím lístku jsou uvedeny požadované údaje:

 • * údaje o občanovi, který žádá zaevidovat změnu trvalého pobytu - jméno,popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, adresu předchozího trvalého pobytu a adresu nového trvalého pobytu.
 • * údaje o vlastníku objektu - jméno, popřípadě jména, příjmení a místo trvalého pobytu, pokud je vlastníkem fyzická osoba, název a sídlo, pokud je vlastníkem právnická osoba.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Při ohlášení změny místa  trvalého pobytu je občan povinen doložit:

 • * vyplněný a podepsaný Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • * prokázat totožnost občanským průkazem nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní doklad, matriční doklady, osvědčení o nabytí státního občanství, cizozemský doklad s fotografií,).
 • * vlastnictví bytu nebo domu. Toto vlastník nepředkládá, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitosti.
 • * oprávněnost užívání bytu, anebo
 • * předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 4 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Správní poplatek za změnu místa trvalého pobytu činí 50 Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku.Správní poplatek stanovuje položka 2 c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůOd poplatku jsou osvobozeny osoby do 15 let. 

Správní poplatky se platí hotově.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny - na počkání.

Formuláře:

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu je k dispozici na ohlašovně (v kanceláři OÚ). Bližší informace na www.mvcr.cz

 

 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
co-mam-delat-pri-zmene-adresy-trvaleho-pobytu.pdf 281.1 Kb