Občan a stát

Občanský průkaz

Občanský průkaz je doklad, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a dovršil věku 15 let. OP může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Základní informace k životní situaci:

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - vydávají se občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let.

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů se vydávají:

 • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
 • s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana pouze v případě, že občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

Podrobné informace, týkající se ztráty nebo odcizení občanského průkazu, naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O vydání občanského průkazu žádá:

 • Občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem využije fotografii a podpis vedené v informačním systému evidence občanských průkazů nebo v informačním systému evidence cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby).
 • Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce; místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před zaměstnancem Ministerstva vnitra nebo zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.
 • Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Upozornění:
Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.
Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

Podmínky a postup řešení:

Žádost se tiskne z informačního systému a fotografie se pořizuje přímo při podání žádosti. Podmínkou vydání občanského průkazu je státní občanství České republiky a trvalý pobyt na území České republiky. OP může mít i občan mladší 15 let.  Občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR, bude vydán OP bez údaje o trvalém pobytu. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

O vydání občanského průkazu může občan požádat u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadu městské části určené Statutem hlavního města Prahy. Občanské průkazy v kratších lhůtách vydává i Ministerstvo vnitra. Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování.
Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož podal žádost o jeho vydání nebo u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (správní poplatek 100 Kč). Převzít občanský průkaz vydaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra (adresa: Na Pankráci 72, Praha 4).
Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce.
Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá opatrovník.
Převzetí občanského průkazu za občana staršího 15 let může rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
Při převzetí je občan povinen zadat bezpečnostní osobní kód a dále se může rozhodnout, zda si aktivuje čip (může tak učinit i později), aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
K vydání prvního občanského průkazu je třeba předložit rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán. Dále doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.
K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí st. občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, je třeba předložit doklad o státním občanství a rodný list. Rodný list nepředkládá v případě, kdy žádá o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí st. občanství.
K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz se předkládá dosavadní občanský průkaz.
K vydání občanského průkazu při změně údaje předložte: dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. pravomocné rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu).
K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) předložte: rodný list, potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu), cestovní pas nebo řidičský průkaz.
K žádosti o vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, předkládá opatrovník: rodný list občana, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, doklad o ustanovení opatrovníkem, občanský průkaz opatrovníka.
Pokud by byly zjištěny rozpory při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel je potřeba doložit doklady osvědčující tyto potřebné skutečnosti.
Po vyplnění žádosti vám budou předložené doklady vráceny. Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu odevzdáte při převzetí nového občanského průkazu.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

 • vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním el. čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP - 200 Kč
 • vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním el. čipem za poškozený, ztracený, odcizený, zničený, nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy a za občanský průkaz zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu - 100 Kč
 • vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním el. čipem občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč 
 • vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce bezprostředně po nabytí občanství - 100 Kč
 • převzetí OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním el. čipem u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč
 • správní poplatky za vydání OP pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě:

                do 5 pracovních dnů - 500 Kč
                do 24 hodin v pracovních dnech - 1000 Kč

 • správní poplatky za vydání OP pro občana mladšího 15 let:

                ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč
                ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 300 Kč
                ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech - 500 Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Dále je možné vydávat občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za správní poplatek ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.
Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pokud občan nesplní povinnosti nebo poruší zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek v souladu s ustanovením   § 16a zákona o občanských průkazech a může mu být uložena pokuta do 10 000 Kč.
Jestliže občan poruší povinnost mít občanský průkaz, nebo prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil, lze mu uložit pokutu do 15 000 Kč.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmeny-ve-vydavani-obcanskych-prukazu-od-1.-cervence-2018-1-.pdf 496 Kb