Komunální odpad

Směsný komunální odpad

Aktuální výši a splatnost poplatku za obecní systém odpadového hospodářství naleznete zde.

Občané
Od roku 2014 probíhá svoz komunálního odpadu (firma RUMPOLD s.r.o. Tábor) každý týden. 
V termínu od 01.05.2023 do 29.09.2023 bude svoz domovního odpadu v letním režimu, tedy každé ÚTERÝ.
V termínu od 02.10.2023 do 30.04.2024 bude svoz domovního odpadu v zimním režimu, tedy každé PONDĚLÍ.
 
Majitelé rekreačních objektů
Pro majitele rekreačních objektů, kteří nemají vlastní sběrnou nádobu je v souvislosti s otevřením sběrného dvora v Dražicích změněno místo určené pro ukládání komunálního odpadu. Kontejnery byly přesunuty od starého obecního úřadu ke sběrnému dvoru. Kontejnery jsou volně přístupné i mimo provozní dobu dvora, stejně tak jako kompletní hnízdo tříděného odpadu (papír, sklo, plast, tetrapak, textil a od roku 2020 kov). Kontejnery jsou určeny pro směsný komunální odpad, což není tráva, stavební materiál, kamení, železo. Majitelé rekreačních objektů mohou tyto odpady zdarma odložit ve zmiňovaném sběrném dvoře v provozních hodinách. Více informací zde.
Nové místo určené k ukládání komunálního odpadu pro majitele rekreačních objektů bez vlastní sběrné nádoby - kontejnery před sběrným dvorem.
 
 

Možnosti úhrady místního poplatku za odpad

Uvedené místní poplatky jsou za daný kalendářní rok splatné k 30.6. (za rok 2024 jsou splatné k 30.6.2024). Výše poplatků, slevy či osvobození atd. je stanovena v Obecně závazné vyhlášce obce Dražice č.1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a v Obecně zázavné vyhlášce obce Dražice č. 2/2023 o místním poplatku ze psů. V roce 2024 je poplatek za odpad 650,- Kč/za osobu s pobytem v Dražicích nebo 650,- Kč/za rekreační objekt, poplatek za psa 150,- Kč/za jednoho psa a za každého dalšího 200,- Kč.
 
Možnosti úhrady:
 1. v hotovosti na OÚ v úředních hodinách zde
 2. kartou 
 3. bankovním převodem na účet č. 2329301/0100
  variabilní symbol je 8-mi místný:
  osoby s pobytem/objekt s čp. sloužící k rekreaci - rok/0/číslo popisné (např. 20240166)
  objekt s číslem evidenčním - rok/9/číslo evidenční (např. 20249166)

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poplatek-za-komunalni-odpad-a-psa-2023869705609.pdf 283.7 Kb

Přehled povinností osob oprávněných k podnikání v oblasti nakládání s odpady

Přehled povinností osob oprávněných k podnikání v oblasti nakládání s odpady a oprávnění obecních úřadů z hlediska provádění kontrol a ukládání sankcí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
 
Základní povinnosti průvodce odpadu jsou uvedeny v § 16 zejména odstavci 1, který stanoví povinnosti zařazovat odpady podle druhů a kategorií uvedených v katalogu odpadů, zajišťování přednostního využití odpadů, převádění odpadů do vlastnictví pouze oprávněným osobám k jejich převzetí, shromažďování odpadů vytříděných podle jednotlivých druhů a kategorií, vedení průběžné evidence odpadů a umožnění přístupu kontrolních orgánů do objektů, prostorů a zařízení a předložení dokladů souvisejících s nakládáním s odpady.
 
V oblasti nakládání s komunálními a vytříděnými využitelnými složkami jsou v zákoně umožněny dva způsoby:
 
 1. Původce (podnikatel) si zajišťuje nakládání sám na vlastní náklady v souladu s § 16, kdy si zpravidla uzavře smlouvu na odvoz směsného komunálního odpadu se svozovou firmou a vytříděné využitelné složky rovněž předává oprávněné osobě, která je v místě sváží, opět na základě smlouvy na vývoz nádob na tyto odpady (papír, plast, sklo apod.), nebo si je odváží sám na vlastní náklady do míst, kde je prováděn jejich sběr a výkup – Sběrné dvory, Sběrné suroviny apod., směsný komunální odpad a vytříděné využitelné složky je nutno evidovat v průběžné evidenci odpadů, jejíž formu a obsah určuje zákon a prováděcí vyhláška.
 
 1. Dalším způsobem pro nakládání s komunálním odpadem a využitelnými složkami je uzavření smlouvy o využívání systému pro nakládání s komunálními odpady podle odstavce 6 § 17 a svůj komunální odpad a využitelné složky předává do obecních shromažďovacích prostředků rozmístěných na území obce, smlouva musí být písemná se specifikací způsobu a rozsahu využívání systému a vždy musí být uvedena cena za tuto službu, kterou platí podnikatel obci, odpady předané do obecního systému nejsou uváděny v průběžné evidenci podnikatele, ale v evidenci obce, která se stává jejich původcem.
 
Obec může provádět kontrolu nakládání s odpady u podnikatele na základě ustanovení odstavce 1 § 80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a kontrolovat povinnosti podle tohoto odstavce uvedené pod písmenem a) a d), dále může podle písmene b) ukládat podnikatelům pokuty za porušení povinnosti podle ustanovení odstavce 1 § 66, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím.
 
Odstavec 1 § 66 umožňuje obci uložit podnikateli pokutu až do výše 300.000 Kč, který využívá systém pro nakládání s komunálními odpady bez písemné smlouvy s touto obcí nebo nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem (neplní povinnosti dle § 16)
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
povinnosti-osob-opravnenych-k-podnikani.pdf 217.8 Kb