Obecně závazné vyhlášky

OZV 1/2023

Obecně závazná vyhláška obce Dražice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství účinná od 1.1.2024.

Obec Dražice
Zastupitelstvo obce Dražice

Obecně závazná vyhláška obce Dražice
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo obce Dražice se na svém zasedání dne 23. listopadu 2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Dražice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).

 2. Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok1.

 3. Správcem poplatku je obecní úřad2.

Čl. 2
Poplatník

 1. Poplatníkem poplatku je3

  1. fyzická osoba přihlášená v obci4

  2. nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

 2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně5.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon6.

 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala7.

 3. Poplatník je povinen do 31. prosince daného roku ohlásit správci poplatku existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí 650 Kč.

 2. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

  1. není tato fyzická osoba přihlášena v obci,

  2. nebo je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

 3. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

  1. je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

  2. poplatník nevlastní tuto nemovitou věc,

  3. nebo je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do patnáctého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 3. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je8:

  1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

  2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

  3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,

  5. nebo na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

 2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

  1. se v příslušném kalendářním roce zdržuje nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí,

  2. je držitelem průkazu ZTP/P,

  3. má adresu trvalého pobytu na ohlašovně obecního úřadu Dražice, na území obce se nezdržuje a místo jejího pobytu není známo,

  4. je přihlášena k pobytu v obci Dražice, na adrese pobytu se nezdržuje a správci daně není známo místo jejího současného pobytu,

 3. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a která:

  1. se v příslušném kalendářním roce zdržuje nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí,

  2. je držitelem průkazu ZTP/P,

  3. je zároveň přihlášená v obci, tato osoba platí poplatek pouze z titulu přihlášení.

 4. Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která pobývá z důvodu řádného studia či pracovního zařazení mimo místo svého bydliště více než 185 dnů v roce ve městech vzdálených 50 km a více od obce Dražice, ve výši 325 Kč.

 5. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká9.

Čl. 7
Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ze dne 25. listopadu 2021.

Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

 

Lubomír Smažík v.r.                                                                                                            Ing. Eliška Pospíšilová v.r.
starosta                                                                                                                               místostarostka

 

 

1§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích

2§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3§ 10e zákona o místních poplatcích

4Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje (a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo (b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, (1.) kterému byl povolen trvalý pobyt, (2.) který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, (3.) který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo (4.) kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

5§ 10p zákona o místních poplatcích

6§ 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

7§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

8§ 10g zákona o místních poplatcích

9§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi.pdf 236.5 Kb