Různé

Obřiště

Obřiště - ortofotomapaObřiště (okr. Tábor, Jihočeský kraj) - zaniklá fortifikace u Dražic na ostrožně nad pravým břehem Lužnice.
Psaná historie o ní mlčí, neznáme ani její jméno. Obřiště je pomístní název. Dosavadní bádání fortifikaci spojovalo se zmínkou Starých letopisů českých o tom, že "někde proti Dražicům za Lužnicí" se ukrývali táborští chiliasté vypuzení z Příběnic, poté zajatí Janem Žižkou a odvedení do Klokot. V poslední době umožňují nepočetné archeologické nálezy získané z vývratů datovat život lokality někam do období od konce 14. do průběhu 15 století.Plánek obřiště
Čelo opevnění zajišťuje mělký, nepříliš výrazný šíjový příkop, za nímž nejsou patrny žádné pozůstatky čelní fotifikace. Vnitřní areál o délce 75 m uzavírá nad opyšem další výraznější příkop. Na vnitřní ploše se nachází několik balvanů a při severní hraně čtverhranné zahloubení. V prostoru jeho severního kraje a navazující hrany je patrná delší část na maltu stavěné zdi.
Celé opevnění působí spíše nedokončeným dojmem. Čtverhrannou prohlubeň je nutno spíše než za stopu těžby kamene (té by nepochybně padly za oběť jako první velké balvany) považovat za pozůstatek stavby zahloubené do skalního podloží. Pracnost tohoto zahloubení stejně jako užití zdiva na maltu nepodporují představu epizodického útočiště táborských pikartů. Síše se jedná o snad nedostavěný hrad nižší kvalitativní úrovně, jehož přesnější dataci i historické souvislosti bude muset řešit další výzkum.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obriste.pdf 516.7 Kb
obriste360574905.jpg 515.4 Kb