Povodně
Přírodě člověk neporučí a vodě zvlášť. Převážná část obce Dražice nebývá „velkou“ vodu ohrožena, pokud opomeneme občasné zaplavení sklepů při náhlých prudkých lijácích. Pokud se vlivem zvýšených dešťových srážek zvedne hladina Vlásenického potoka, který protéká Dražicemi, jsou v obci nejvíce ohroženy nemovitosti u potoka a technologie ČOV.
Snad všechny povodně napáchaly největší škody v chatových osadách u vodních toků – Padělky I a II u břehu Vlásenického potoka, chaty u Lužnice.
V obecních kronikách je zachyceno několik povodní a záplav způsobených zvýšenými srážkami či táním sněhových pokrývek.
 

Poděkování

Poděkování HZS Poděkování osadníci


Povodeň v roce 2013

     Začátkem června roku 2013 zasáhly Českou republiku povodně. Velká voda v noci z prvního na druhého června zasáhla také Dražice. Vlásenický potok, který běžně překonáte „suchou“ nohou, se změnil v divokou řeku s neskutečnou sílou. Blesková povodeň nejvíce zasáhla chatové osady Padělky I, Padělky II a další chaty okolo Vlásenického potoka, dále čp. 128 a čp. 246. Dále došlo k částečnému zatopení chatových osad podél Lužnice. Hladina řeky nedosáhla výše jako v roce 2002 či 2006, přesto voda napáchala veliké škody.
     Největší škoda byla naší obci způsobena na objektu čistírny odpadních vod přiléhající přímo k potoku. Další škody vznikly na komunikacích, rybníku a velká voda rovněž totálně zlikvidovala přístupovou lávku k chatám mezi Matoušovským a Bredovým mlýnem.
ČOV1 ČOV2 Andreasová
         ČOV                                                 ČOV                                          u Pazourků
 Padělky Rybník Na Suchých Chaty u Lužnice 
         Padělky                                        rybník Na Suchých                       Chaty u Lužnice
 Matoušovský mlýn
           Matoušovský mlýn
 
 

Záplavy v roce 2006

Obdobně jako v roce 2002, i když v menším měřítku, se letošní povodně výrazně dotkly katastrálního území obce Dražice. Stejně jako v roce 2002 se i v letošním roce dotkly dvou oblastní našeho katastru, i když s časově posunutou kulminací.
1. oblast je povodí Vlásenického potoka od obce Meziříčí až po jeho ústí do řeky Lužnice. Zde v posledním březnovém týdnu došlo s kulminací ze středy 29.3. na čtvrtek 30.3., kdy nejvyšší hladina dosahovala cca 80 cm pod nejvyšší úroveň při povodních v roce 2002, k vylití z břehů. Běžná hladina v úseku zahrádkářských kolonií Padělky I. a II. se zvedla o více jak 2 metry a došlo k zaplavení sklepů a technických prostorů u cca 10 zahradních domků a v několika místech i ke značnému poškození břehů koryta. Škody zde nebyly obcí vyčíslovány.  Správu toku zde vykonává ZVHS Tábor. Rovněž v jižní části obce za mostkem k ČOV došlo ke značným škodám na břehových svazích koryta Vlásenického potoka jejich podemletím či částečným odplavením.
ČOV- tentokrát přežila bez újmy s minimální výškovou rezervou (cca 20-30 cm). Škody rovněž nebyly obcí vyčísleny. Správu toku v této části vykonávají Vojenské lesy a statky Horní Planá. Na obecním majetku došlo k zanesení odlehčovacího potrubí a zanesení cca 80 m veřejné kanalizace s odhadem škody 30-50 tisíc Kč. Na odstraňování následků se postupně pracuje.
2. oblast, která byla podobně jako v roce 2002 postižena, je pravobřežní část řeky Lužnice od Matoušovského mlýna až za Bredův mlýn, t.j. mezi 32. a 34. km řeky Lužnice. Zde došlo ke kulminaci až mnohem později, o 7-8 dní (t.j. kolem 14.4.2006). Opět zde bylo zaplaveno cca 15 chat, jejich sklepy a suterény. Pod vodou skončila i MVE Matoušovský mlýn s odhadem škody cca 200 tisíc Kč. Proti roku 2002 byla i zde kulminační hladina podstatně nižší, přesto však došlo k zatopení a zabahněpřístupové komunikace do chatové oblasti u Matoušovského mlýna a u její východní části i k jejímu částečnému stržení (cca 8 m na pozemku p.č. 1861/18). Tato záležitost byla řešena v rámci krizového řízení a vedla k vydání Pokynu hejtmana č. 16 dne 7.4.2006 v 16,15 hod. Náklady na tuto akci činily téměř 52.000,- Kč, práce byly na výzvu provedeny firmou DAICH Tábor a jsou již uzavřeny. Škody na majetku soukromých osob (chatách) nebyly obcí vyčíslovány a mohou dosahovat řádově několika set tisíc korun.
V rámci vyhlašovaných stavů nebylo nutno nikoho evakuovat, trvale obydlené domy nebyly výrazně dotčeny.
Padělky Padělky
Foto Padělky - povodně 2006
čerpáno Dražický občasník 1/2006
 

Povodeň roku 2002

     „Voda, voda, voda, samá voda, to byl srpen 2002. Katastrofální záplavy postihly celou střední Evropu, tím i Českou republiku a částečně i naši obec.
     Po krásném nedělním dni 11. srpna začalo navečer pršet a vytrvale lilo celou noc i druhý den. Voda rozbahnila pole, zahrádky a cesty, dostala se do sklepů domů, lidé ji nestačili čerpat nebo vynášet.
     Již 12. srpna došlo k rozlití Vlásenického potoka, jehož hladina dosahovala téměř stoleté vody a kulminovala 13. srpna po jedné hodině v noci. Voda sice nezpůsobila škody na trvale obydlených domech, ale došlo k částečnému zatopení zahrádkářských kolonií Padělky I a Padělky II, téměř 30 chatek se ocitlo do výše 1 – 1,3 m pod vodou. Smutný a zároveň zoufalý byl pohled na hučící valící se vodu, která z romantického údolíčka vytvářela neklidné veliké jezero.
     Za silnicí I/19 pak došlo ke značným škodám na 1 km úseku břehů Vlásenického potoka, kde byly odplaveny opěrné tarasy a části břehů včetně stržené části přístupové komunikace k čističce odpadních vod. Škoda činila kolem 1 milionu korun. Byla zaplavena i podstatná část ČOV – technologie stavby včetně oxidačního příkopu. Oprava si vyžádala téměř 100 tisíc korun.
     Daleko horší situace nastala v rekreační oblasti na pravém břehu Lužnice od Matoušovského po Bredův mlýn. Tam voda stoupala od 12. srpna do 15. srpna 2002 a o téměř 2 – 3 metry převýšila hranici stoleté vody. Celkem bylo vyplaveno na 50 rekreačních objektů. 7 chat bylo úplně odplaveno, odnesla je voda, značně byly poškozeny komunikace i malá vodní elektrárna.“
Bredův mlýn
Foto Bredův mlýn a přilehlé nemovitosti - povodně 2002.
 
 

Obleva roku 1940

     „V lednu, únoru a březnu 1940 panovaly velmi silné mrazy, které nadělaly značné škody zejména na ovocných stromech. Mnoho ovocných stromů zmrzlo a bylo vykáceno. Také ozimé obilí značně utrpělo dlouhou, tuhou zimou. Na mnohých místech v polích byly přes celou zimu až do druhé poloviny března vysoké závěje sněhu. Ku konci března nastala obleva. Na potocích a na řece Lužnici vznikly z oblevy veliké povodně. Voda se vysoko vzdouvala nastavenými ledovými krami. Vystoupila až do výše 4 m nad normální stav. Příbytky u řeky musely být vyklizeny. Jak mohutné proudy vod se hnaly Lužnickým údolím, svědčí i to, že v bytě p. Samce „u Brédy“ byla kamna pod vodu.“
 
 

Povodeň roku 1935

     „V pátek dne 24. května byla v naší obci velká povodeň vzniklá průtrží mračen nad katastrem naší obce v jeho části severní, východní a jižní. Voda valila se všemi dvory a cestami na státní silnici a přes silnici do návesního rybníka. Z rybníka tekla voda přes hráz tak prudce, že se tudy nedalo přecházeti. Poněvadž taluty nestačily pojmouti tolik vody, tekla voda po státní silnici jako mohutná řeka. U obchodu Františka Vacka čp. 132 rozdělila se ve dva proudy: jeden tekl po státní silnici na Svačinovu louku, druhý dvorem rovněž na tuto louku. Dům čněl ze spousty vody jako ostrov. Státní silnice byla hodně poškozena, nejvíce v místě proti čp. 125. V čp. 52, 54, (bývalé budovy v okolí starého OÚ) a 55 vnikla voda do chlévů a stodol. Na polích odnesena zem a zasázené brambory. Na Dílech a Suchých padly kroupy a způsobily škody na žitech."
 
 

Povodeň roku 1925

     „V úterý dne 25. srpna večer po 6. hodině přihnala se bouře provázená prudkým deštěm, který potrval až do rána, kdy v časných hodinách proměnil se v úplnou průtrž mračen. Spadlo tolika vody, že se tak nestalo během 30 let. Mlýn pana Kofroně byl pod vodou a odneseno mu bylo veškeré nářadí a vozy ze dvora. Povodeň nadělala jak na rybnících, tak na cestách, polích a lukách veliké škody.“