Nájem hrobových míst

Ceník nájemného z hrobových míst veřejného pohřebiště obce Dražice

Informace k pronájmu hrobových míst

Nájemní smlouva na hrobové místo na veřejném pohřebišti obce Dražice se uzavírá na 10 let.

Nájemné se skládá:

1) z ceny za nájem hrobového místa (dle velikosti) - maximální výše za m2/rok je každoročně stanovena v cenovém věstníku, který vydává ministerstvo financí a z ceny za služby

2) z ceny za služby spojené s nájmem  - zajištění běžného provozu pohřebiště jako je sečení a úklid trávy, kácení a prořezávání dřevin, úklid listí a sněhu, zajištění přístupu k hrobovému místu, opravy oplocení, spotřeba vody a elektřiny, likvidace odpadů, provoz správy pohřebiště, vedení evidence ...

Cena za nájem hrobového místa (dle velikosti)
Druh hrob. místa Velikost Počet m2 Cena za 1 m2/rok Cena za rok Cena za 10 let
jednohrob 2 x 1 m 2 5,00 Kč 10,00 Kč 100,00 Kč
dvojhrob 2 x 2 m 4 5,00 Kč 20,00 Kč 200,00 Kč
trojhrob 2 x 3 m 6 5,00 Kč 30,00 Kč 300,00 Kč
urnový pomník 2 x 1 m 2 5,00 Kč 10,00 Kč 100,00 Kč
kolumbární skříňka 0,35 x 0,50 m  0,175 5,00 Kč 0,875 Kč 8,75 Kč
hrobka jednomístná 2,5 x 1,5 3,75 5,00 Kč 18,75 Kč 187,50 Kč
hrobka dvojmístná 2,5 x 2,5 6,25 5,00 Kč 31,25 Kč 312,50 Kč
hrobka trojmístná 2,5 x 3,5 8,75 5,00 Kč 43,75 Kč 437,50 Kč

 

Ceník nájemného z hrobových míst veřejného pohřebiště obce Dražice
Druh hrobového místa Cena za nájem dle velikosti na 10 let Cena za služby na 10 let Celkové nájemnné na 10 let
jednohrob 100,00 Kč 400,00 Kč 500,00 Kč
dvojhrob 200,00 Kč 800,00 Kč 1.000,00 Kč
trojhrob 300,00 Kč 1.200,00 Kč 1.500,00 Kč
urnový pomník 100,00 Kč 400,00 Kč 500,00 Kč
kolumbární skříňka 8,75 Kč 991,25 Kč 1.000,00 Kč
hrobka jednomístná 187,50 Kč 1.312,50 Kč 1.500,00 Kč
hrobka dvojmístná 312,50 Kč 1.687,50 Kč 2.000,00 Kč
hrobka trojmístná 437,50 Kč 2.062,50 Kč 2.500,00 Kč

 

Tento ceník schválilo zastupitelstvo obce Dražice na svém zasedání dne 28.11. 2019, číslo usnesení 49/2019.
 
Řád veřejného pohřebiště obce Dražice je zveřejněn na www.obecdrazice.cz v záložce hřbitov nebo je k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ. 
 
 
 
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cenik-od-2020.pdf 529.2 Kb

Řád veřejného pohřebiště obce Dražice

Z důvodu legislativních změn byl vydán a schválen nový řád veřejného pohřebiště platný od ledna 2020.

Obec Dražice

jako provozovatel veřejného pohřebiště zákona č. 256/2001 Sb.,

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen zákon o pohřebnictví)

 

vydává v souladu se zákonem

 

Řád veřejného pohřebiště obce Dražice

 

 1. Tento Řád veřejného pohřebiště obce Dražice schválilo zastupitelstvo obce Dražice 28. listopadu 2019, číslo usnesení 49/2019.
 2. Řád veřejného pohřebiště obec Dražice vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ze dne 14. listopadu 2019, vydaného pod č.j. KUJCK 132338/2019

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.
 1. Provozovatelem veřejného pohřebiště je Obec Dražice, Dražice č.p. 166, Dražice 391 31 zastoupená starostou obce, IČ: 00252239.

 

Článek 2

Působnost řádu pohřebiště

 1. Vysvětlení zkratek pojmů:
 1. Řád – Řád veřejného pohřebiště.
 2. Provozovatel pohřebiště – Obec Dražice vykonává provozování veřejného pohřebiště zejména ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o pohřebnictví.
 1. Vymezení často používaných pojmů:
 1. Hrobka - nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na její stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
 2. Hrobové zařízení - např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba hrobu, které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla movitá věc).
 1. Ustanovení tohoto Řádu se vztahují:

na veřejné pohřebiště – hřbitov v Dražicích u silnice 1/19 – v k.ú. Dražice u Tábora (dále jen Pohřebiště), na parcele číslo 1224/2 o výměře 3735 m2, jehož součástí jsou:

 1. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů
 2. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
 3. místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách
 1. Vnější hranice tohoto pohřebiště je vymezena zdí.
 1. Řád je závazný pro provozovatele a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.
 1. Pokud bude stejná věc popsána v několika dokumentech a v každém jinak, tak mají přednost v pořadí: samotná nájemní smlouva, Řád, zákon o pohřebnictví a občanský zákoník. Smlouva i řád nesmějí být v rozporu se zákonem nebo být proti zákonu – speciálnímu i obecnému. Zvláštní ustanovení mají vždy přednost před obecnými, a to i když jsou uvedena v jednom dokumentu. Pokud není v žádném dokumentu nějaká věc upravena, řídíme se pravidly uvedenými v právních předpisech.

 

Článek 3

Rozsah poskytovaných služeb

 1. Na pohřebišti Obce Dražice jsou poskytovány zejména tyto základní služby:
 1. nájem hrobového místa
 1. pro hroby, hrobky
 2. pro uložení lidských ostatků v urnách
 3. pro uložení uren s lidskými ostatky v kolumbáriích
 1. správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení a mobiliáře
 2. údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch (v létě i v zimě)
 3. vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště
 4. zajišťování sběru, odvozu a likvidace odpadů
 5. spravování a udržování objektů na pohřebišti (kolumbárium, márnice, centrální kříž, apod.)
 6. vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu
 7. činnosti související s nakládáním s opuštěným hrobovým zařízením (jako s věcí nalezenou),
 8. zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti
 1. Na pohřebišti jsou poskytovány další služby, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu, a které si nájemce nebo vlastník hrobového zařízení či hrobky objednává u třetí osoby, jako například:
  1. manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště
  2. výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací
  3. pohřbívání
  4. provádění exhumací
  5. ukládání lidských ostatků
  6. údržba a úprava hrobových míst

Tyto práce vyžadují vždy předchozí souhlas provozovatele pohřebiště

 1. Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude provozovatel pohřebiště postupovat nejen podle občanského zákoníku, ale také ve smyslu čl. 24 a 30 bilaterální českoněmecké Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb. Řešení všech problémů spojených s péčí o opuštěné německé hroby by mělo probíhat v duchu smíření. Podrobnosti viz Příručka pro obce k péči o opuštěné německé a další hroby v České republice, Úřad vlády, Praha 2017.

 

 1. V souladu se stanoviskem okresního hygienika okresního úřadu v Táboře ze dne 5.6.2002 č.j 2095/2002/Koh je na základě zákona o pohřebnictví tímto Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena na pohřebišti tlecí doba v délce 10 let s možností pohřbívání do prohloubených hrobů hlubokých 180 cm dle hydrogeologického posudku č. 220360 ze dne 29.5.2002.

 

Článek 4

Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků,

způsob a pravidla užívání zařízení

 1. Pohřebiště je místo veřejně přístupné:

16. března až 14. listopadu7:00 – 22:00

15. listopad až 15 březen7:00 – 18:00

 1. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.
 1. Pro činnosti, při kterých je nutno zpřístupnit hlavní bránu, je klíč uložen na obecním úřadě a vydáván v úředních hodinách na dobu nezbytně nutnou proti podpisu.
 1. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se Řádem pohřebiště. Zejména je zakázáno:
 1. chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku,
 2. požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, kouřit a odhazovat nedopalky cigaret,
 3. užívat prostory pohřebišť a jejich vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny,
 4. odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené,
 5. jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích,
 6. provádět jakékoli zásahy do zeleně vysázené provozovatelem pohřebiště, a to včetně nové výsadby zeleně bez souhlasu provozovatele pohřebiště, používání chemických prostředků na hubení trávy…
 7. dřeviny vysázené bez souhlasu provozovatele pohřebiště mohou být bez náhrady odstraněny
 1. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy a jinými zvířaty. Je zakázáno uvazovat zvířata bezprostředně u vchodů na pohřebiště.
 1. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
 1. Vozidla (s výjimkou vozíků invalidních občanů) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Na pohřebištích je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.
 1. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace apod.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 1. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodní výpusti a studně. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště. V zimním období je rozvod vody na pohřebišti uzavřen.
 1. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.
 1. Odpadky jsou všichni povinni odkládat na stanovené místo. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebiště – nikoliv odpadu stavebního a nebezpečného. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.
 1. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění ve smyslu zákona č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 1. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento Řád a provozovatel.
 1. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště (vývěska u bočního vstupu). Není dovoleno umístění reklam na stromech ani zařízeních pohřebiště ani hrobových místech a hrobových zařízeních.
 1. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád a to vždy s vědomím provozovatele pohřebiště, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto řádu potřeba.

 

 

Článek 5

Povinnosti provozovatele pohřebiště

Provozovatel pohřebiště je povinen zejména:

 1. Všem osobám - zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového místa.
 1. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle zákona o pohřebnictví (o zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení, o způsobu uložení lidských pozůstatků a ostatků a jiné). Ukládat Listy o prohlídce zemřelého do spisovny popřípadě i doklady o zpopelnění dle archivačního a skartačního řádu obce.
 1. Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.
 1. Předat nájemci hrobové místo vyznačené a číselně označené.
 1. Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 7 tohoto řádu.
 1. Během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů:
  1. kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště,
  2. kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenické práce nebo úpravu pohřebiště avšak jen na dobu nezbytně nutnou.
 1. Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích včetně údržby veřejných travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch. Zajišťovat sběr a likvidaci odpadů z pohřebiště.
 1. Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem.
 1. Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.
 1. V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém.
 1. V případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení § 24 zákona o pohřebnictví a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost.

 

Článek 6

Nájem hrobového místa a povinnosti nájemce

 1. Žádný zájemce o nájem místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového místa, nebo na jiné, individuální umístění hrobu a hrobového zařízení v rámci hrobového místa.
 1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi pronajímatelem – provozovatelem pohřebiště a mezi nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa,  výši nájemného a výši služeb s nájmem spojených.
 1. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout pronajímateli pohřebiště veškeré údaje předepsané zákonem o pohřebnictví, zejména:
 1. jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,
 2. údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o vlastníku, pokud je znám, není-li vlastníkem nájemce a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození.
 3. jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a další kontakty na osoby, které budou po smrti nájemce na základě určené posloupnosti pokračovat v nájmu.
 4. jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí,
 5. list o prohlídce zemřelého,
 6. údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků, datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku; u lidských ostatků druh a číslo urny a v případě vsypu i místo jejich uložení,
 7. záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy.
 1. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu:

pro hrobna 10 let

pro hrobku novouna 10 let

pro urnová místana 10 let

 1. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště v čl. 3.
 1. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny.
 1. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny provozovatele pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.
 1. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele pohřebiště novou smlouvou. Podpronájem hrobového místa je zakázán.
 1. Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
  1. hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením čl. 7 tohoto řádu,
  2. před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující stavební povolení, technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru,
  3. po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se jeho pokyny k trvalému užívání hrobky.
 1. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a způsobem:
 1. nejpozději do 6 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu plochy hrobového místa, a to minimálně v rozsahu provedení obruby hrobu, která bude přesně ohraničovat hrobové místo z trvalého materiálu (beton, kámen, apod.),
 2. zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní porost nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
 3. odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn to učinit sám,
 4. neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
 5. texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště. Nápisy na hrobech nebo dekorativní předměty a symboly na hrobech umístěné, nesmí být v rozporu s jinými obecně platnými právními předpisy,
 6. je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.
 1. Nájemce je dále povinen:

a)  oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu se zákonem o pohřebnictví,

 1. strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části,
 2. ukládat lidské pozůstatky a lidské ostatky nebo s nimi jakkoliv nakládat jen způsobem, který je v souladu s čl. 8 tohoto řádu.
 3. jakékoliv stavební úpravy a změny na hrobových zařízeních ohlásit provozovateli pohřebiště.
 1. Provozovatel pohřebiště může odmítnout prodloužení nájemní smlouvy pokud:
 1. nájemce neplní své povinnosti podle tohoto řádu,
 2. nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu správce pohřebiště písemně vyzval,
 3. má-li být pohřebiště zrušeno
 1. V případě skončení nájmu předá nájemce, v souladu s § 2225 občanského zákoníku, hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového zařízení nebo hrobky si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.

Pokud ke dni skončení sjednané doby nájmu nebude hrobové místo vyklizeno od hrobového zařízení či hrobky, počíná běžet tzv. čekací doba pro opuštěnost dle občanského zákoníku.

 1. Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li možné využít úroveň dna hrobu, uloží se lidské ostatky do společného hrobu téhož pohřebiště.

Článek 7

Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení

 1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a provozovatele pohřebiště za jím stanovených podmínek.
 1. Podmínky ke zřízení hrobu a hrobového zařízení:
 1. hloubka hrobu musí být nejméně 1,5 m. V případě zastižení vrstvy zemin se zvýšeným obsahem jílovité složky bude hrob přehlouben pod stanovenou minimální hloubku a bude hluboký cca 1,80 m, aby dno hrobu a stěny u dna o výšce minimálně 30 cm byly již v horizontu eleviálních zemin s převahou písčité složky,
 2. rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši nejméně 1,2 m. Zemina s vyšším podílem jílovité složky nebude použita při zpětném zásypu hrobu,
 3. uložení dalších lidských pozůstatků do hrobu před uplynutím tlecí doby je možné, pokud budou umístěny nad úrovní naposledy pohřbených a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m,
 4. pohřbívací plocha a uličky mezi hroby musí být dodrženy podle plánu pohřebiště a dispozic stanovených provozovatelem pohřebiště,
 5. základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihlového zdiva apod. a musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí min. 60 cm,
 6. přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů a nesmí výrazně převyšovat sousední hroby,
 7. vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 1. Podmínky ke zřízení hrobky:
 1. hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. 260 cm),
 2. stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být z hrobky vyvedena difuzní zátka,
 3. stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm,
 4. dno hrobky může být bez betonového pokrytu (zemina, štěrk, dlažba), v případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží,
 5. zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané podezdívky,
 6. u vícepatrových hrobek musí být do stěn zabudovány vstupní otvory pro madla,
 7. kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let,
 8. zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 80 cm x 220 cm (podle velikosti rakví),
 9. na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován,
 10. na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely,
 11. nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2,
 12. vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
 1. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
 1. dobu výstavby hrobky,
 2. zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků pohřebiště
 3. požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště,
 4. způsob, umístění a skladování materiálu, likvidaci odpadů
 5. povinnost dozoru při výstavbě
 1. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů provozovatele pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto Řádu.
 1. V případě, že je místo na pohřebišti určeno ke zřízení hrobky, je nájemce oprávněn zřídit hrobku způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených souhlasem provozovatele ke zřízení hrobky, který je jako příloha nedílnou součástí nájemní smlouvy k předmětnému místu.  
 1. V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem pohřebiště. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jinému účelu než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována.
 1. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli pohřebiště. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby hrobky.
 1. Po skončení uvedených prací na pohřebišti je nájemce povinen na svůj náklad zajistit odvoz velkoobjemového odpadu (staré hrobové zařízení, beton, zemina apod.), nebo s ním naložit dle pokynů provozovatele.
 1. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště po předchozím projednání s provozovatelem a nájemcem hrobového místa.

 

 

Článek 8

Ukládání lidských pozůstatků, jejich exhumace a ukládání zpopelněných lidských ostatků

 

 1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci je souhlasem provozovatele pohřebiště oprávněn pouze provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky (viz čl. 9).
 1. Do hrobky lze další lidské pozůstatky uložit kdykoli, jestliže je v ní volné místo a není-li k tomu potřeba exhumovat nezetlelé lidské ostatky.
 1. Lidské pozůstatky se ukládají zpravidla jen po jednom do každého hrobu. Provozovatel pohřebiště může povolit na žádost nebo se souhlasem nájemce hrobového místa, aby do téhož hrobu byly uloženy další lidské pozůstatky, a to po uplynutí tlecí doby. Před uplynutím tlecí doby mohou být do hrobu ukládány další lidské pozůstatky jen za předpokladu, že předchozí pohřbení bylo prokazatelně do prohloubeného hrobu za podmínek stanovených zvláštním předpisem.
 2. Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení provozovatel dbá na to, aby převzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název pohřebiště) a v koho zájmu se exhumace a převoz prováděl (číslo objednávky a smluvní strany); u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.
 1. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce hrobového místa a provozovatele pohřebiště, u hrobů zpravidla k nohám do niky, jinak v ochranném obalu.
 1. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel úhradu nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo jiné zmocněné osoby.  
 1. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele pohřebiště.
 1. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.
 1. Všechny rakve včetně exhumačních musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.
 1. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl (madla rakve apod.) lze použít jen omezeně. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek.
 1. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů látky. Tkanina, ze které je oblečení zemřelého vyrobeno, by měla být bez chemických příměsí.
 1. Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných materiálů.
 1. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 m x 0,85 m, a to:
 1. vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo
 2. kovové, nebo
 3. dle ČSN Rakve.

Článek 9

Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby

 1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud provozovatel pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo hrobky
 1. písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,
 2. kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa.
 1. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, se musí seznámit s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.
 1. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, provozovatel pohřebiště je oprávněn kdykoli
 1. zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele pohřební služby,
 2. požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.
 1. Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky.
 1. Provozovatel pohřební služby zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
 1. Náklady vzniklé provozovateli pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten, kdo o otevření požádal. Provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté výše uvedené a další související služby.

 

Článek 10

Sankce

 1. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.
 1. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví
  1. v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,
  2. v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,
  3. v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádí exhumaci.
 1. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o pohřebnictví.

 

Článek 11

Ostatní ustanovení

 1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví a občanským zákoníkem.
 1. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.
 1. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí obec Dražice.
 1. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel pohřebiště.

 

 

Článek 12

Zrušující a závěrečné ustanovení

 1. Řád veřejného pohřebiště byl zveřejněn na úřední desce obce Dražice od 6.12.2019 do 31.12.2019                a nabyl účinnosti dne 1. ledna 2020.
 1. Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád veřejného pohřebiště účinný od 15.7.2002.

 

V Dražicích dne: 28. listopadu 2019

 

 

 

   ……..………...

starosta obce Dražice

 


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rad-verejneho-pohrebiste-2019-schvaleny582913313.pdf 561.7 Kb