Veřejná hřiště

Návštěvní řád veřejného dětského hřiště

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ. KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK VEŘEJNÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ JE POVINNEN SEZNÁMIT SE S PROVOZNÍM ŘÁDEM A BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽOVAT

PROVOZNÍ POKYNY.

 

 

Veřejné dětské hřiště je určeno dětem ve věku od 3 do 10 let. Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby a jejich vstup na herní prvky je povolen pouze při zabezpečení trvalého dozoru dospělé odpovědné osoby. Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky.

Odpovědná dospělá osoba je povinna před tím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky hřiště, tyto překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku (zda není zařízení poškozené, namrzlé, mokré či vlhké, nebo nehrozí vlivem vysokých letních teplot popálení při doteku apod.). V případě zjištění, že je stavem zařízení hřiště ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí odpovědná dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.

 

Jakékoliv poškození zařízení hřiště nebo úrazy vzniklé v jeho prostorách je nutné nahlásit okamžitě v kanceláři Obce Dražice (tel. 381 239 680, 724 190 331, 724 900 531).

 

 

Na dětských hřištích a pískovištích je zakázáno:

 • vjezd motorovým i jiným vozidlům (výjimku tvoří vozidla určená pro údržbu),
 • vstupovat se psy a jinými zvířaty,
 • rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm,
 • znečišťovat prostor dětských hřišť a pískovišť odpadky, sprejerskými nápisy,
 • kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat jakékoli jiné omamné látky,
 • poškozovat vybavení a veřejnou zeleň (stromy, keře, trávníky…),
 • používat herní zařízení k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterým jsou určena,
 • jezdit na kole, stanovat, nocovat,
 • užívat herní zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li na zařízení závada viditelně označena,
 • běhat a šplhat po skluzavkách v opačném směru.

 

Návštěvník je povinen:

 • respektovat návštěvní řád a pokyny správce,
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe,
 • dodržovat čistotu a pořádek.

 

Porušení tohoto návštěvního řádu může být postihováno pokutou podle obecných předpisů.

 

Zařízení hřiště je certifikováno podle ČSN EN 1176, ČSN EN 1177.

 

Správce hřiště / Provozovatel:

Obec Dražice, 391 31  Dražice čp. 166, tel. +420 724 190 331, e-mail: info@obecdrazice.cz

 

Důležitá telefonní čísla

 

IZS

HASIČI

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

POLICIE ČR

112

150

155

158

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
provozni-rad-verejna-hriste-.pdf 321.7 Kb