Obecně závazné vyhlášky

OZV 2/2021

Obecně závazná vyhláška obce Dražice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

OBEC DRAŽICE
Zastupitelstvo obce Dražice

Obecně závazná vyhláška obce Dražice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo obce Dražice se na svém zasedání dne 7. října 2021 usnesením č. 116/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Dražice.
 1. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].
 1. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
  s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].
 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
 1. Biologické odpady rostlinného původu,
 2. Papír,
 3. Nápojové kartony – tetrapak (např. krabice od mléka, džusů, vína apod.),
 4. Plasty včetně PET lahví,
 5. Sklo,
 6. Kovy,
 7. Nebezpečné odpady,
 8. Objemný odpad,
 9. Jedlé oleje a tuky,
 10. Směsný komunální odpad.
 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).
   

Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, kovů, biologického odpadu rostlinného původu

 1. Odpad je odděleně soustřeďován do zvláštních sběrných nádob:
 1. Papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy – kovové a sklolaminátové nádoby,
 2. Biologické odpady rostlinného původu – velkoobjemové kontejnery; rostlinné zbytky mohou fyzické osoby přednostně kompostovat v zapůjčených kompostérech
 1. Zvláštní sběrné nádoby na tříděné složky dle čl. 2 odst. 1 vyhlášky jsou umístěna na těchto stanovištích:
 • k.ú. Dražice u Tábora, parc. č. 2140/1 (bývalý OÚ č.p. 55) – písm. a), b), c), d), e), f)
 • k.ú. Dražice u Tábora, parc. č. 2159 (škola) – písm. b), c), d), e), f)
 • k.ú. Dražice u Tábora, parc. č. 2154/11 (bytový dům č.p. 260) – písm. b), c), d), e), f)
 • k.ú. Dražice u Tábora, parc. č. 21 (bytový dům č.p. 4) – písm. b), c), d), e),
 • k.ú. Dražice u Tábora, parc. č. 36/15 (sídliště „sever“) – písm. d)
 • k.ú. Dražice u Tábora, parc. č. 1360/12 (sídliště „západ“) – písm. a), b), c), d), e), f)
 • k.ú. Dražice u Tábora, parc. č. 1301/2 (Radčany) – písm. b), c), d), e), f)
 • k.ú. Dražice u Tábora, parc. č. 374/6 (naproti areálu družstva) – písm. a), b), c), d), e)
 • k.ú. Dražice u Tábora, parc. č. 159/3 (u sběrného dvora) – písm. a), b), c), d), e), f), j)
 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 1. Papír a lepenka - barva modrá,
 2. Plasty, PET lahve - barva žlutá,
 3. Sklo - barva zelená,
 4. Nápojové kartony - barva oranžová,
 5. Kovy - barva šedá,
 6. Biologické odpady- velkoobjemové kontejnery s nápisem BIOODPAD.
 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 1. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
 1. Papír, plasty, sklo a kovy lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn vedle Sportovního areálu TJ Dražice na pozemku parc.č. 159/3 v k.ú. Dražice u Tábora.

 

Čl. 4
 Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Nebezpečné složky komunálního odpadu lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn vedle Sportovního areálu TJ Dražice na pozemku parc.č. 159/3 v k.ú. Dražice u Tábora.
 1. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
   

Čl. 5
 Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,… ).
 2. Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn vedle Sportovního areálu TJ Dražice na pozemku parc.č. 159/3 v k.ú. Dražice u Tábora.
 3. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 6
 Sběr a svoz jedlých olejů a tuků

 1. Jedlé oleje a tuky lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn vedle Sportovního areálu TJ Dražice na pozemku parc.č. 159/3 v k.ú. Dražice u Tábora.
 1. Soustřeďování jedlých olejů a tuků podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 7
Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 1. popelnice
 2. kontejnery  
 3. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 1. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
 1. V den svozu je nutné umístit sběrné nádoby na místo tak, aby byly přístupné pro svozovou techniku oprávněné osoby, která provádí svoz komunálního odpadu.
 2. U staveb určených k individuální rekreaci se sběrné nádoby umisťují na místo domluvené s obecním úřadem nebo majitelé využívají kontejnery u sběrného dvora. Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři Obce Dražice a na webových stránkách obce www.obecdrazice.cz v záložce Obec – Odpady.

 

Čl. 8
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 1. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. j) předávají prostřednictvím nahlášených vlastních sběrných nádob (typizovaných) u svých provozoven.
 2. Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle kapacity a počtu nahlášených sběrných nádob.
 3. Úhrada se vybírá jednorázově, a to na základě vystaveného daňového dokladu.  

 

Čl. 9
Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu

 1. Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s těmito movitými věcmi:
 •  oděvy, textil a obuv
 1. Movité věci uvedené v odst. 1 lze odkládat do kontejnerů vlastněných svozovými společnostmi, a to na stanovištích:
 1. k.ú. Dražice u Tábora, parc. č. 159/3 (sběrný dvůr) – bílý kontejner,
 2. k.ú. Dražice u Tábora, parc. č. 2140/1 (bývalý OÚ č.p. 55)  – červený kontejner,
 3. k.ú. Dražice u Tábora, parc. č. 1360/12 (sídliště „západ“) – bílý kontejner.
 1. Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použití (čistá, v igelitové tašce/pytli).

 

Čl. 10
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

 1. Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.
 1. Fyzické osoby mohou předávat stavební a demoliční odpad pověřenému zaměstnanci obce nebo obsluze sběrného dvora po předchozí domluvě. Celková maximální hmotnost obcí přebíraného   stavebního    a demoličního  odpadu  činí  od  jednotlivých  fyzických  osob 100 kg/nemovitost/rok.

 

Čl. 11
Sběrný dvůr

 1. Fyzické osoby přihlášené v obci a vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci v k.ú. Dražice u Tábora mohou bezplatně odkládat ve sběrném dvoře obce Dražice odpady uvedené v provozním řádu sběrného dvora.
 1. Sběrný dvůr je umístěn vedle Sportovního areálu TJ Dražice na pozemku parc.č. 159/3 v k.ú. Dražice u Tábora.
 1. Provozní doba a další důležité informace jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.obecdrazice.cz v záložce Obec – Odpady – Sběrný dvůr Dražice.

 

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dražice, ze dne 26. 3. 2015.
 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

ing. Eliška Pospíšilová, v.r.                                                      Lubomír Smažík, v.r.
………………...……………….                                      ………………………….

          Ing. Eliška Pospíšilová                                                     Lubomír Smažík
                místostarosta                                                                     starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 13.10.2021

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:  29.10.2021

 

 

[1] § 61 zákona o odpadech

[2] § 60 zákona o odpadech

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-2-2021-o-stanoveni-obecniho-systemu-odpadoveho-hospodarstvi579944998.pdf 407.8 Kb