Obecně závazné vyhlášky

OZV 2/2015

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, která zrušuje vyhlášku 1/2013. Výše poplatků a splatnost zůstává nezměněna. Změny: čl. 34 a čl.35 (Osvobození a úlevy, odpovědnost za zaplacení poplatku).

OBEC DRAŽICE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Dražice se na svém zasedání dne 26.11.2015 usnesením č. 60/2015 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST  I.

ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Dražice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
  1. poplatek ze psů,
  2. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
  3. poplatek za užívání veřejného prostranství,
  4. poplatek ze vstupného,
  5. poplatek z ubytovací kapacity,
  6. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Dražice.[2]
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku.  Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 36 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  1. za prvního psa       ...........................................................................................   150,- Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ..........................................    200,- Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. [5]

 

ČÁST III.

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 8

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.[6]
 2. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.[7]

Čl. 9

Ohlašovací povinnost

 1. Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
 2. Při plnění ohlašovací povinnost je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 36 této vyhlášky.
 3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[8]

Čl. 10

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 5,- Kč.

Čl. 11

Splatnost poplatku

Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Čl. 12

Osvobození a úlevy

 1. Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZPT/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné)[9] a nebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

 

                                                                    

ČÁST IV.

poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 13

Předmět poplatku, poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[10]
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[11]

Čl. 14

Vymezení veřejných prostranství

 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodník, veřejná zeleň, parky a další prostory, přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
 2. Konkrétní vymezení veřejných prostranství, která podléhají poplatku podle této vyhlášky, je uvedeno v příloze, která je její nedílnou součástí.

Čl. 15

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 16

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 15 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 36 této vyhlášky.
 3. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 17

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění zařízení sloužícího k poskytování prodeje a služeb a dále stavební nebo reklamní zařízení, za umístění lunaparků a jiných atrakcí .................................                                     5,- Kč
  2. v ostatních případech  .......................................................................................    2,- Kč

Čl. 18

Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 odst. 1 je splatný:
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 60 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  2. při užívání veřejného prostranství po dobu 60 dnů nebo delší je možné poplatek rozdělit do dvou splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním započato a zbývající splátka nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.
 2. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 19

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[12],

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[13].

ČÁST V.

poplatek zE VSTUPNÉHO

Čl. 20

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.[14]
 2. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[15]

Čl. 21

Ohlašovací povinnost

(1)     Poplatník je nejpozději 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 36 této vyhlášky.

(2)     Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného, sníženého o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Toto neplatí pro poplatníka, platícího poplatek ze vstupného paušální částkou.

Čl. 22

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného.
 2. Na kulturní akce činí paušální částka: 600,- Kč za každou jednotlivou akci.

Čl. 23

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne skončení akce.

(2)       Při placení paušální částkou je poplatek splatný též do 7 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 24

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.[16]

 

 

ČÁST VI.

poplatek z UBYTOVACÍ KAPACITY

Čl. 25

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[17]
 2. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.[18]

Čl. 26

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
 2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 36 této vyhlášky.
 3. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[19]

Čl. 27

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 5,- Kč.

Čl. 28

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15. dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí.

Čl. 29

Osvobození a úlevy

 1. Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení.

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.[20]

ČÁST VII.

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 30

Poplatník

(1)     Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí [21]:

 

 1. fyzická osoba

     1. která má v obci trvalý pobyt,

 

 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky

    povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá

    na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo

    dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

 

 1. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

(2)     Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, případně jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

Čl. 31

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 30 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, případně jména, a příjemní, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování a datum vniku poplatkové povinnosti.
 3. Poplatník dle čl. 30 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty číslovány.  
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[22]
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[23]

Čl. 32

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
  1. z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr, svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2. Skutečné náklady za rok 2014 na sběr, svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu činily: 451.760,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 451.760 děleno 1062 (810 - počet osob s pobytem na území obce + 252 - počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 425,39 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.

 1. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 34 odst. 1 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[24]

Čl. 33

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 34

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

 

 

(2)       Od poplatku se osvobozují:

 1. poplatníci uvedení v čl. 30 odst. 1 a) a b) této vyhlášky, kteří jsou ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody,
 2. poplatníci uvedení v čl. 30 odst. 1 a) a b) této vyhlášky, kteří se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržují nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí
 3. poplatníci uvedení v čl. 30 odst. 1 a) a b) této vyhlášky, kteří jsou držiteli průkazek ZTP/P,
 4. poplatníci uvedení v čl. 30 odst. 1 a) a b) této vyhlášky, kteří mají adresu trvalého pobytu na ohlašovně obecního úřadu a správci daně není známo místo jejich současného pobytu,
 5. poplatníci uvedení v čl. 30 odst. 1 a) této vyhlášky, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo mají odvozenou poplatkovou povinnost od pobytu v obci, na adrese pobytu se nezdržují a správci daně není známo místo jejich současného pobytu,
 6. poplatníci uvedení v čl. 30 odst. 1 a) této vyhlášky, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo mají odvozenou poplatkovou povinnost od pobytu v obci a současně mají v katastrálním území obce Dražice ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci či vlastní byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Osvobození se v tomto případě vztahuje na stavbu určenou k individuální rekreaci či stavbu, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

(3)       Úleva se poskytuje:

 1. ve výši 250,- Kč poplatníkům uvedeným v čl. 30 odst. 1 a) této vyhlášky, kteří jsou z důvodu studia či pracovního zařazení mimo místo svého trvalého bydliště více než 185 dnů v roce.

 

(4)            Vznik nároku na osvobození podle odst. 1 , odst. 2 písm. a),  b), c)  nebo úlevu podle odst. 3            písm. a) je poplatník povinen oznámit ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost            zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit        zánik nároku na osvobození dle odst. 1, odst. 2 písm. a), b), c) nebo úlevy dle odst. 3 písm. a).

 

Čl. 35

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)     Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.[25] 

(2)     V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.[26]

(3)     Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[27]

 

 

ČÁST VIII.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ

Čl. 36

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

 1. V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[28]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
 2. Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[29]
 3. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[30]

 

Čl. 37

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[31]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[32]

 

Čl. 38

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místních poplatcích ze dne 28. listopadu 2013.

 

Čl. 39

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

 

 

                      

            ...........................................                                               ..........................................

                  Lubomír Smažík                                                                     Stanislav Flígr

                     místostarosta                                                                           starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  30.11.2015

Sejmuto z úřední desky dne:       16.12.2015                                             

 

Ve stejném období byl tento materiál zveřejněn i na elektronické úřední desce OÚ Dražice.

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Vymezení zpoplatněných veřejných prostranství podle čl. 14 odst. 2

 

 

 

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

[5] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7] § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8] § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[9] § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[10] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[12] § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[13] § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích

[14] § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[15] § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[16] § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích

[17] § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[18] § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[19] § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[20] § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[21] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

 

[22] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[23] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[24] § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

 

[25] § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[26] § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[27] § 12 ostr. 3 zákona o místních poplatcích

[28] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[29] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[30] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[31] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[32] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-c.2-2015-o-mistnich-poplatcich.pdf 272.3 Kb
priloha-c.1-k-ozv-1-2015977186782.jpg 277.6 Kb