Obecně závazné vyhlášky

OZV 1/2020

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, která zrušuje vyhlášku 1/2019. Od 1.1.2021 je poplatek za "komunální odpad" 650 Kč za osobu či objekt. Podrobné informace naleznete ve vyhlášce.

OBEC DRAŽICE
Zastupitelstvo obce Dražice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
o místních poplatcích
 
Zastupitelstvo obce Dražice se na svém zasedání dne 19. listopadu 2020 usnesením č. 85/2020 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ČÁST  I.
ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)       Obec Dražice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a)     poplatek ze psů,
b)     poplatek z pobytu,
c)      poplatek za užívání veřejného prostranství,
d)      poplatek ze vstupného,
e)      poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(2)      Správcem poplatku je obecní úřad.[1]
ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)        Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).[2]
(2)       Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)     Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
(2)       Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3)       Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen sdělit správci poplatku údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku a některé další údaje stanovené v čl. 31 této vyhlášky.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1)       Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)      za jednoho psa      .........................................................................................150,- Kč,
b)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .........................................200,- ,
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)       Poplatek je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)       Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[4]
 
(2)       Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 90 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
 
(3)       V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[5] 
 
ČÁST III.
poplatek Z POBYTU
 
Čl. 7
Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1)    Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.[6]
(2)     Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).[7]
(3)       Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.[8]
Čl. 8
Ohlašovací povinnost
(1)       Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
(2)     Při plnění ohlašovací povinnosti je plátce povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 31 této vyhlášky.
 
Čl. 9
Evidenční povinnost[9]
(1)     Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
(2)     Údaji podle odstavce 1 jsou
a)         den počátku a den konce pobytu,
b)        jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
c)         datum narození,
d)         číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
1.         občanský průkaz,
2.         cestovní doklad,
3.         potvrzení o přechodném pobytu na území,
4.         pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
5.         průkaz o povolení k pobytu,
6.         průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7.         průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8.         průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9.         průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
e)         výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
(3)     Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
(4)     Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
 
 
Čl. 10
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu uvede[10]
(1)     Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud
a)        důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a
b)         oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.
(2)     Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o
a)         dni počátku a dni konce konání této akce,
b)         názvu a druhu této akce, a
c)         jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.
(3)  Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).
(4)     Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze
d)         údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
e)         souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle
1.         dne poskytnutí pobytu,
2.         zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3.         důvodu osvobození.
Čl. 11
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 5,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Čl. 12
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku.
Čl. 13
Osvobození a úlevy
(1)       Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba[11]
         a)         nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b)         mladší 18 let,
c)         hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d)         pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e)         vykonávající na území obce sezónní práci[12]pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f)           pobývající na území obce
1.  ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2.  v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3.  v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4.  za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
(2)       Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.[13]
 Čl. 14
Přechodné ustanovení
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost podle Čl. 8 této vyhlášky do 15 dnů ode dne nabytí její účinnosti.
 
                                                                 
 ČÁST IV.
poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 15
Předmět poplatku a poplatník
(1)   Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[14] 
(2)     Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).[15]
Čl. 16
Vymezení veřejných prostranství
(1)      Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodník, veřejná zeleň, parky a další prostory, přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
(2)     Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1, která je nedílnou přílohou této vyhlášky.
 
Čl. 17
Ohlašovací povinnost
(1)     Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 15 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2)       Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 31 této vyhlášky.
Čl. 18
Sazba poplatku
(1)      Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)      za umístění zařízení sloužícího k poskytování prodeje a služeb, za stavební nebo reklamní zařízení, za umístění lunaparků a jiných atrakcí .....................................................................................  5,- Kč
b)      v ostatních případech  ........................................................................  2,- Kč
Čl. 19
Splatnost poplatku
(1)       Poplatek ve stanovené výši je splatný:
a)      při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 60 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b)     při užívání veřejného prostranství po dobu 60 dnů nebo delší je možné poplatek rozdělit do dvou splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním započato a zbývající splátka nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku.
(2)     Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 20
Osvobození a úlevy
(1)      Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely[16] 
 
(2)       Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů.
 
(3)    V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[17]  
ČÁST V.
poplatek zE VSTUPNÉHO
 
Čl. 21
Předmět poplatku a poplatník
(1)      Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.[18]
(2)       Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[19]
Čl. 22
Ohlašovací povinnost
(1)      Poplatník je povinen ohlásit pořádání akce správci poplatku nejpozději 5 dnů před jejím konáním.
(2)   Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, počet prodaných vstupenek (pokud se vydávají) včetněskutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku a další údaje stanovené v čl. 31 této vyhlášky.
(3)       Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného, sníženého o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Toto neplatí pro poplatníka, platícího poplatek ze vstupného paušální částkou.
Čl. 23
Sazba poplatku
(1)      Sazba poplatku činí 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného.
(2)      Na kulturní akce činí paušální částka: 600,- Kč za každou jednotlivou akci.
(3)      Volbu placení poplatku paušální částkou sdělí poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 22 odst. 2.
Čl. 24
Splatnost poplatku
(1)       Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne skončení akce.
(2)       Při placení paušální částkou je poplatek splatný též do 7 dnů ode dne skončení akce.
Čl. 25
Osvobození a úlevy
(1)     Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejné prospěšné účely.[20]  
(2)     Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 7 dnů ode dne skončení akce.
(3)    V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[21]
 
ČÁST VI.
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Čl. 26
Poplatník
(1)       Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[22] 
a)     fyzická osoba přihlášená v obci,
b)   fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2)      Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[23] 
 
Čl. 27
Ohlašovací povinnost
(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
(2)     Poplatník je povinen do 31. října daného roku ohlásit správci poplatku existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, nebo do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla po tomto datu.
(3)       Poplatník dle čl. 26 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování.
(4)      Poplatník dle čl. 26 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(5)     Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(6)       Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[24] 
(7)      Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[25]
(8)       Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 a 4 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejnění správce poplatku na své úřední desce.
Čl. 28
Sazba poplatku
(1)      Sazba poplatku činí 650,- a je tvořena:
a)     částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b)     z částky  400,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2)       Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 508.247,21 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 508.247,21 Kč děleno 1065 (816 počet přihlášených osob na území obce + 249 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 477,23 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 28 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 400,- Kč.
(3)      V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 30 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[26] 
 
Čl. 29
Splatnost poplatku
(1)       Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.  
(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 30
Osvobození a úlevy
(1)       Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 26 odst. 1 písm. a), která je[27] 
         a)    umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b)      umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c)     umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 
(2)       Od poplatku se osvobozují:
a)     poplatníci uvedení v čl. 26 odst. 1 této vyhlášky, kteří jsou ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody,
b)      poplatníci uvedení v čl. 26 odst. 1 této vyhlášky, kteří se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržují nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí,
c)      poplatníci uvedení v čl. 26 odst. 1 této vyhlášky, kteří jsou držiteli průkazek ZTP/P,
d)      poplatníci uvedení v čl. 26 odst. 1 této vyhlášky, kteří mají adresu trvalého pobytu na ohlašovně obecního úřadu a správci daně není známo místo jejich současného pobytu,
e)      poplatníci uvedení v čl. 26 odst. 1 písm. a) této vyhlášky přihlášení k pobytu v obci, na adrese pobytu se nezdržují a správci daně není známo místo jejich současného pobytu,
f)       poplatníci uvedení v čl. 26 odst. 1 písm. a) této vyhlášky a současně mají v katastrálním území obce Dražice ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci či vlastní byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Osvobození se v tomto případě vztahuje na stavbu určenou k individuální rekreaci či stavbu, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
(3)       Úleva se poskytuje:
a)     ve výši 325,- Kč poplatníkům uvedeným v čl. 26 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, kteří pobývají z důvodu řádného studia či pracovního zařazení mimo místo svého bydliště více než 185 dnů v roce ve městech vzdálených 50 km a více od místa bydliště.
(4)       Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1, 2 písm. a), b), c) nebo úlevu podle odst. 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit každoročně ve lhůtě do 31. října daného roku nebo do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození nebo úlevu.
(5)           Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 2 písm. d), e), f) správce čerpá z přístupných rejstříků a své evidence.
(6)       V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[28]
ČÁST VII.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ
 
Čl. 31
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
(1)       V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[29] 
       a)     jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)    čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c)      další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
(2)       Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[30] 
(3)    Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[31]
(4)      Povinnost ohlásit údaj podle odst. 1 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.
Čl. 32
Navýšení poplatku
(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[32] 
(2)     Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[33]
Čl. 33
Odpovědnost za zaplacení poplatku[34]
(1)       Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2)       V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3)       Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 34
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)       Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
(2)       Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místních poplatcích ze dne 28. listopadu 2019.
 
Čl. 35
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
 
 
                       
            ...........................................                                               ..........................................
                  Lubomír Smažík                                                            Ing. Eliška Pospíšilová
                         starosta                                                                       místostarostka
 
 
Příloha č. 1: Vymezení zpoplatněných veřejných prostranství podle čl. 16 odst. 2
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:   30.11.2020
 
Sejmuto z úřední desky dne:        31.12.2020

[1] § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
[6] § 3a  zákona o místních poplatcích
[7] § 3  zákona o místních poplatcích
[8] § 3f  zákona o místních poplatcích
[9] § 3g  zákona o místních poplatcích
[10] § 3h zákona o místních poplatcích
[11] § 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích
[12]§ 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
[13] § 3b odst. 2  zákona o místních poplatcích
[14] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[15] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[16] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[17] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
[18] § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[19] § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[20] § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
[21] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
[22] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
[23] § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
[24] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[25] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
[26] § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
[27] §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
[28] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
[29] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[30] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[31] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[32] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[33] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
[34] § 12 zákona o místních poplatcích
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-c.1-2020-o-mistnich-poplatcich815922121.pdf 350.8 Kb
priloha978170978.pdf 514.6 Kb