Občan a stát

Řidičský průkaz

Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah a kterou držitel prokazuje své jméno, podobu, jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.

Základní informace k životní situaci:

Řidičský průkaz (dále též "ŘP") se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání ŘP musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění jsou stanoveny § 82 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále též "zákon").
Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která: dosáhla věku stanoveného zákonem, je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel, je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel, má na území České republiky trvalý pobyt nebo obvyklé bydliště, splnila další podmínky stanovené zákonem, není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.
Řidičský průkaz platí pro řízení motorových vozidel po dobu:
a) 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E,
b) 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Písemnou žádost o vydání řidičského průkazu podejte osobně na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

V případě podání žádosti o udělení řidičského oprávnění je potřeba předložit doklad o odborné způsobilosti (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole), doklad totožnosti, posudek o zdravotní způsobilosti.
V případě výměny řidičského průkazu je potřeba předložit doklad totožnosti a řidičský průkaz.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Správní poplatek při udělení řidičského oprávnění - vydání řidičského průkazu činí 200 Kč a hradí se na pokladně městského úřadu. V případě vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů činí správní poplatek 700 Kč.
Výměna řidičského průkazu (pokud je žádost podaná 3 měsíce před koncem platnosti průkazu) je zdarma.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude vyřízena ve lhůtě do 20 dnů nebo 5 pracovních dnů od podání.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

Formuláře

Formuláře se tisknou na pracovišti registru řidičů.