Místní a správní poplatky

Poplatek za "komunální odpad"

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Základní informace k životní situaci:

Poplatek platí:

  1. fyzická osoba přihlášená v obci (vztahuje se i na cizince) - za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek zplatit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rocinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob za které poplatek platí.
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individiální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přhlášena žádáná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.  

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Poplatník nebo společný zástupce.

Podmínky a postup řešení:

Jedná se o zákonnou povinnost. Poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška obce Dražice č. 1/2019 o místních poplatcích.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Splněním ohlašovací povinnosti dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

Výše poplatku a možnosti úhrady:

Aktuální výše poplatku pro rok 2020 je 500 Kč za osobu s pobytem v obci a 500 Kč za objekt, kde není hlášena k pobytu žádná osoba. Poplatek je splatný jednorázově do 30.6. 2020. Složenky předem nezasíláme. Bližší informace včetně informací o úlevách a osvobozeních naleznete v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019.
Poplatek můžete uhradit:

  1. v hotovosti či platební kartou v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Dražice
  2. bankovním převodem na účet OÚ  č. 2329301/0100
    variabilní symbol je 8-mi místný:
    osoby s hlášeným pobytem/objek s čp. sloužící k rekreaci - rok/0/číslo popisné (např. 20200166)
    objekt s číslem evidenčím - rok/9/číslo evidenční (např. 20209166)

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.