Sportovní areál

Sportovní areál

Citace z kroniky ze zápisu z roku 1943:
     Mládež v Dražicích jevila vždycky veliký zájem o sport. Hrálo se na návsi, na lukách, v zimě na ledě na rybníce. Bylo třeba zříditi vhodné hřiště. Proto se mládež starala především o založení Sportovního klubu, který by měl již lepší možnost postarati se o zřízení hřiště….
     …. Za hřiště Sportovního klubu byly vyhlédnuty nejprve louky p. Novotného a p. Pařízka v Raští. Úprava těchto pozemků za hřiště by však byly velmi namáhavá a proto od uskutečnění tohoto projektu bylo upuštěno.
     Sportovní klub jednal pak o pronajmutí pozemků p. Antonína Chvála, rolníka v Dražicích čp. 37. P. Chvál pronajal klubu pozemek, ležící východně od obce u státní silnice vedle domku čp. 135, za roční nájemné 5.000 K. Pozemky pana Františka Dvořáka čp. 107 a Václava Pařízka čp. 44, které leží mezi Chválovými poli, byly vyměněny za zbytky Chválova pole za hřištěm. Tak byl získán vhodný pozemek na zřízení hřiště. Členové klubu se ujali práce a za pomoci obce, která darovala potřebné plaňky a rygle a za přispění pana Miloslava Samce a Jana Drdy, kteří pomohli s traktory urovnati pozemek a přivézti potřebný materiál, upravili a oplotili hřiště. Celková plocha hřiště měří 65 x 116 m….
 
     V roce 1954 bylo původní hřiště předáno zemědělskému družstvu na vybudování potřebných objektů a započalo se s budováním nového hřiště za pozemku za vsí směrem k Táboru.
     Počátkem roku 1968 se zrušilo i toto hřiště a začal se budovat nový sportovní areál na pozemku, který byl odkoupen od Jana Drdy. Na „rozbahněné louce“ sportovci vybudovali klubovnu, šatny a fotbalové hřiště. První fotbalový zápas na novém hřišti se uskutečnil již příští rok na podzim. V únoru roku 1970 byl slavnostně zahájen provoz klubovny a šaten. Dále zde bylo vybudováno přírodní kluziště. Protože počasí přírodnímu ledu nepřálo a hokej se přestěhoval na zimní stadion v Táboře, vznikly místo něj kurty na tenis a odbíjenou.
     V dalších letech se ve výstavbě sportovního areálu pokračovalo. V 70. letech 20. století zde bylo dále vybudováno sociální zázemí, garáž na autobus, taneční parket, zastřešená tribuna a osvětlení.
     V 80. letech 20. století se zde vybudovalo hřiště na odbíjenou, kurt na tenis, odlehčovací hřiště na kopanou, garáž a skladovací prostory. Vnitřní plocha areálu a parkoviště před ním se vyasfaltovala, celý areál se oplotil a osázel topoly.
     V 90. letech 20. století proběhla rekonstrukce fotbalového hřiště, travnatého povrchu pro minifotbal, asfaltového a antukového kurtu. Nově se zde vybudoval také dětský koutek s houpačkami, pískovištěm a koši na volejbal. V roce 1996 se stala podle zákona majitelem areálu obec, ale správu areálu nadále zajišťovala dražická tělovýchovná jednota.
     V novém tisíciletí se také budovalo. V roce 2003 byly přistaveny šatny, na které obec obdržela dotaci ve výši 200.000 Kč, později se pořídil venkovní stůl na ping pong, hřiště na petangue a antukový kurt. Po bouřlivých diskusích, kdo má být správcem areálu a kdo bude zodpovědný za provoz a údržbu, přešel od 1. dubna 2004 sportovní areál pod správu obce. Od dubna 2005 je v provozu restaurační zařízení Restaurace „Na Hřišti“.
 
    Dražický sportovní areál je hojně využíván k závodním i rekreačním sportům. Kromě sportování je také místem setkávání, kdy se zde konají nejrůznější společenské akce – dětský den a jiné dětské akce, taneční večery…
     Obec si je významu tohoto zařízení vědoma, a proto se snaží zajistit všem, kdo mají zájem o pohyb, dobré sportovní zázemí. V posledních letech pořídila ze svých či dotačních prostředků:
2010 – nové herní prvky pro děti (dotace)
2013 – asfaltové hřiště nahradilo hřiště s multifunkčním povrchem (dotace)
2013 – 2014 – nová fasáda budov ve sportovním areálu
2014 – automatická závlaha fotbalového hřiště
2014 – venkovní fitness prvky (dotace)
 
 
tenkrát
Sportovní areál Sportovní areál
dnes
Sportovní areál Sportovní areál Sportovní areál Sportovní areál Sportovní areál Sportovní areál Sportovní areál Sportovní areál
 
 

Provozní řád veřejného dětského hřiště

Provozní řád veřejného dětského hřiště
 
1.      Veřejné dětské hřiště je určeno dětem ve věku od 3 do 10 let
 
2.      Každé dítě musí být při používání zařízení hřiště stále pod dohledem dospělé osoby starší 18-ti let, kterými jsou rodiče příp. jiné osoby, které jsou svěřené k opatrování dítěte (dále jen „odpovědná osoba“) a nesmí být ponecháno o samotě.
 
3.      Odpovědná dospělá osoba je povinna před tím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky hřiště, tyto překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem zařízení hřiště ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí odpovědná dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.
 
4.      Děti nesmějí lézt, šplhat, běhat, klouzat se nebo provozovat jinou činnost mimo prostory a zařízení hřiště, nesmějí chováním ohrožovat sebe nebo jiné osoby.
 
5.      Do prostoru dětského hřiště není dovoleno vodit zvířata nebo dopustit jejich volné pobíhání, dále je zakázáno přinášet jiné hračky, nosit jídlo a pití (zejména ve skleněných nebo jiných rozbitných nádobách) nebo ostatní věci, které by mohly při užívání hřiště přivodit zranění nebo poškodit či znečistit zařízení. Při používání herních prvků a provozování jiných pohybových aktivit je uživatelům hřiště zakázána konzumace nápojů a potravin z důvodu nebezpečí jejich vdechnutí.
 
6.      Vstup dětí na hřiště je zakázán v případě, že je zařízení poškozené, namrzlé, mokré či vlhké, nebo hrozí vlivem vysokých letních teplot popálení při doteku. Odpovědná osoba je povinna tyto okolnosti před užitím zařízení překontrolovat.              
 
7.      Do prostoru hřiště a bezprostředního okolí je zákaz vjezdu motocyklů a cyklistů.
 
8.      V prostoru hřiště je přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, jakož i vstupu s otevřeným ohněm.
 
9.      Za úmyslné poškození zařízení hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející odpovědná osoba.  
 
10. Na hřišti je nutné dodržovat čistotu a pořádek.
 
11. Jakékoliv poškození zařízení hřiště nebo úrazy vzniklé v jeho prostorách je nutné nahlásit okamžitě na Obecní úřad v Dražicích (tel. 381239680, 724190331, 724900531).
 
12. Zařízení hřiště (hrací sestava MAX) je v souladu s ČSN EN 1176-1+A2:2003, 1176-3+A1:2003, k výrobku byl vydán certifikát typu výrobku ev.č. 01.468.688/10/08/01/0 ze dne 15.4.2010, platnost neomezená.
 
13. Důležitá telefonní čísla : záchranná služba (155), hasiči (150), policie ČR (158)
 
 
 
V Dražicích dne 1.9.2010                 Provozovatel :   Obec Dražice